Angielskie słowa. TOP 3000 (Strona 29)

Spis treści

jak wymawiać angielskie słówkaTranskrypcja fonetyczna w języku angielskim - czyli jak wymawiać angielskie słówka >>>

Niektóre symbole
(ts) lub [θ] - wymawiany jak „s” z koniuszkiem języka między zębami
(dz) lub [ð] - wymawiany jak „z” z koniuszkiem języka między zębami.

Angielski Polskie znaczenie Wymowa Dźwięk
significance ważność; znaczenie, sens [sɪɡˈnɪfɪk(ə)ns] sygn*ifikens słuchać
singer śpiewak [ˈsɪŋə(r)] s*inge słuchać
situate umieszczać, plasować, sytuować [ˈsɪtʃʊeɪt] s*itjuejt słuchać
skilled wykwalifikowany, zręczny [skɪld] skild słuchać
slave niewolnik, niewolnica [sleɪv] slejw słuchać
slope zbocze, nachylenie [sləʊp] sl*oup słuchać
snowy śnieżny, zasypany śniegiem [ˈsnəʊi] sn*ołi słuchać
so-called tak zwany [ˌsəʊ'kɔːld] souk*old słuchać
softly cicho, łagodnie [ˈsɔftli] s*oftli słuchać
sometime kiedyś [ˈsʌmtʌɪm] s*amtajm słuchać
somewhat nieco, do pewnego stopnia [ˈsʌmwɒt] s*amłot słuchać
soup zupa [suːp] s*uup słuchać
sour kwaśny, skwaśniały [saʊə] s*ałe słuchać
spare zapasowy, dodatkowy, wolny [spɛː] sp*ee słuchać
specialist specjalista [ˈspɛʃ(ə)lɪst] sp*eszelyst słuchać
specifically w szczególności, specjalnie [spɪ'sifik(ə)lɪ] spis*ifikeli słuchać
spelling pisownia; literowanie [ˈspɛlɪŋ] sp*eling słuchać
spin obracać się, kręcić się; uprząść [spɪn] spin słuchać
splendid знаменитий, геніальний, прекрасний [ˈsplɛndɪd] spl*endyd słuchać
spoil zepsuć, zmarnować [spɔɪl] spojl słuchać
stable stały, stabilny; stajnia [ˈsteɪb(ə)l] stejbl słuchać
stare wpatrywać się, gapić się [stɛː] st*ee słuchać
status status [ˈsteɪtəs] st*ejtes słuchać
steep stromy; gwałtowny, wygórowany [stiːp] st*iip słuchać
stem łodyga; powstrzymywać [stɛm] stem słuchać
stiff sztywny, twardy [stɪf] styf słuchać
stir zamieszać, mieszać, poruszać [stəː] st*ee słuchać
stocking pończocha [ˈstɒkɪŋ] st*oking słuchać
storage składowanie, przechowywanie [ˈstɔːrɪdʒ] st*orydż słuchać
stove kuchenka [stəʊv] st*ouw słuchać
straw słomka, słoma [strɔː] str*oo słuchać
strengthen umacniać [ˈstrɛŋθ(ə)n] str*en(ts)en słuchać
strict surowy, wymagający, rygorystyczny [strɪkt] strykt słuchać
striking uderzający, ogromny, imponujący, efektowny [ˈstrʌɪkɪŋ] str*ajking słuchać
strip zdzierać (coś), zdejmować (coś); pasek, pasmo [strɪp] strip słuchać
stroke uderzenie; udar mózgu; pociągnięcie (np. pędzlem); głaskać [strəʊk] str*ouk słuchać
strongly silnie, mocno ['strɒŋli] str*ongli słuchać
substantial znaczny, ważny, istotny [səbˈstanʃ(ə)l] sabst*enszel słuchać
sufficient wystarczający, dostateczny [səˈfɪʃ(ə)nt] saf*yszent słuchać
suitable odpowiedni, nadający się [ˈsuːtəb(ə)l] sj*utebl słuchać
suitcase walizka, waliza [ˈsuːtkeɪs] sj*utkejs słuchać
sunlight światło słoneczne [ˈsʌnlʌɪt] s*anlajt słuchać
sunny słoneczny [ˈsʌni] s*ani słuchać
supporter zwolennik, kibic [səˈpɔːtə] sep*oote słuchać
surely na pewno, niewątpliwie [ˈʃʊəli] sz*ueli słuchać
surroundings otoczenie, okolica [səˈraʊndɪŋz] ser*aundings słuchać
survey przeprowadzać sondaż, przyglądać się, obserwować [səˈveɪ] sew*ej słuchać
survive przetrwać, przetrzymać (np. Kryzys) [səˈvʌɪv] sew*ajw słuchać
suspicion podejrzenie [səˈspɪʃ(ə)n] sesp*yszyn słuchać
suspicious podejrzliwy [səˈspɪʃəs] sesp*yszys słuchać
swear przeklinać, przysięgać [swɛː] sł*ee słuchać
sweat pocić się, pot [swɛt] słet słuchać
swimming pływanie [ˈswɪmɪŋ] sł*iming słuchać
switch łącznik (napięcia), wyłącznik, przełączać [swɪtʃ] słicz słuchać
sword miecz [sɔːd] s*ood słuchać
symbol symbol [ˈsɪmb(ə)l] simbl słuchać
sympathy sympatia, współczucie [ˈsɪmpəθi] s*ympe(ts)i słuchać
tailor krawiec [ˈteɪlə] t*ejle słuchać
tank czołg, zbiornik na wodę, akwarium [taŋk] tank słuchać
tap kran; stuknąć, klepnąć [tap] tap słuchać
teaching nauczanie [ˈtiːtʃɪŋ] t*iiczyn słuchać
technique technika [tɛkˈniːk] tekn*ik słuchać
technology technologia [tɛkˈnɒlədʒi] tekn*oledżi słuchać
temper charakter, temperament; łagodzić (coś) [ˈtɛmpə] t*empe słuchać
temple świątynia; skroń [ˈtɛmp(ə)l] templ słuchać
temporary tymczasowy, dorywczy [ˈtɛmp(ə)rəri] t*empereri słuchać
tendency tendencja [ˈtɛnd(ə)nsi] t*endensi słuchać
tender przetargowy, oferować; miękki, wrażliwy, delikatny [ˈtɛndə] t*ende słuchać
tennis tenis [ˈtɛnɪs] t*enys słuchać
tension naprężenie, napięcie [ˈtɛnʃ(ə)n] t*enszyn słuchać
territory terytorium [ˈtɛrɪt(ə)ri] t*eritori słuchać
textbook podręcznik [ˈtɛks(t)bʊk] t*ekstbuk słuchać
thief złodziej, złodziejka [θiːf] (ts)*iif słuchać
thinking opinia, myślenie, myślący [θɪŋkɪŋ] (ts)*ynking słuchać
thirst pragnienie, żądza [θəːst] (ts)*eest słuchać
thirsty spragniony [ˈθəːsti] (ts)*eesti słuchać
thorough gruntowny, dokładny [ˈθʌrə] (ts)*are słuchać
thread nitka, przewlec (np. nitkę na igłę) [θrɛd] (ts)red słuchać
thumb kciuk [θʌm] (ts)am słuchać
thunder grzmot [ˈθʌndə] (ts)*ande słuchać
tide pływ, fala [tʌɪd] tajd słuchać
time-table rozkład ['taɪmˌteɪbl] tajm-tejbl słuchać
tire opona [tʌɪə] t*aje słuchać
tobacco tytoń [təˈbakəʊ] teb*akou słuchać
ton tona, setka, stówa [tʌn] tan słuchać
tone ton [təʊn] tołn słuchać
topic temat [ˈtɒpɪk] t*opik słuchać
totally całkowicie, zupełnie, totalnie [ˈtəʊtəli] t*outeli słuchać
towel ręcznik [ˈtaʊəl] t*ałel słuchać
trace ślad, śledzić [treɪs] trejs słuchać
traditional tradycyjny [trəˈdɪʃ(ə)n(ə)l] trad*yszenel słuchać
trainer trener [ˈtreɪnə] tr*ejne słuchać
translation tłumaczenie, przekład; translacja [transˈleɪʃ(ə)n] transl*ejszyn słuchać
trap pułapka [trap] trap słuchać
treasure skarb [ˈtrɛʒə] tr*eże słuchać
treaty układ, porozumienie [ˈtriːti] tr*iti słuchać
tremble drżeć, drżenie [ˈtrɛmb(ə)l] trembl słuchać
trend kierunek, tendencja, trend [trɛnd] trend słuchać
tribe plemię [trʌɪb] trajb słuchać
troop grupa (ludzi), oddział (wojskowy) [truːp] trup słuchać

Zobacz i pobierz wszystkie 3000 słów (w formacie PDF)>>>