Angielskie słowa. TOP 3000 (Strona 5)

Spis treści

jak wymawiać angielskie słówkaTranskrypcja fonetyczna w języku angielskim - czyli jak wymawiać angielskie słówka >>>

Niektóre symbole
(ts) lub [θ] - wymawiany jak „s” z koniuszkiem języka między zębami
(dz) lub [ð] - wymawiany jak „z” z koniuszkiem języka między zębami.

Angielski Polskie znaczenie Wymowa Dźwięk
happen wydarzyć się, zdarzyć się [ˈhap(ə)n] h*apen słuchać
happy szczęśliwy [ˈhapi] h*api słuchać
hard trudny, ciężki; twardy [hɑːd] ha(r)d słuchać
hat kapelusz [hat] hat słuchać
have (has, had, having) mieć, posiadać [hav] hew słuchać
he on [hiː] hi słuchać
head głowa [hɛd] hed słuchać
health zdrowie [hɛlθ] helf słuchać
hear słyszeć, usłyszeć [hɪə] h*ie słuchać
heard zasłyszany, usłyszany [hə:d] h*eed słuchać
heart serce [hɑːt] ha(r)t słuchać
heat ciepło [hiːt] h*iit słuchać
heavy ciężki [ˈhɛvi] h*ewi słuchać
hello / hi Cześć [həˈləʊ] hel*ou / [hʌɪ] haj słuchać
help pomoc, pomagać [hɛlp] help słuchać
her ją, jej [həː] hee słuchać
here tutaj, teraz [hɪə] h*ie słuchać
high wysoki [hʌɪ] haj słuchać
him jego, jemu [hɪm] hym słuchać
his jego [hɪz] hiz słuchać
history historia [ˈhɪst(ə)ri] h*ysteri słuchać
hit uderzać, bić, uderzenie, cios; sukces, hit [hɪt] hyt słuchać
hold trzymać [həʊld] h*ould słuchać
held trzymany [hɛld] held słuchać
hole dziura, szpara [həʊl] h*oul słuchać
holiday wakacje [ˈhɒlɪdeɪ] h*olidej słuchać
home dom [həʊm] hołm słuchać
hope nadzieja, mieć nadzieję [həʊp] hołp słuchać
horse koń [hɔːs] ho(r)s słuchać
hospital szpital [ˈhɒspɪt(ə)l] h*ospitel słuchać
hot gorący [hɒt] hot słuchać
hotel hotel [həʊˈtɛl] hołt*el słuchać
hour godzina [ˈaʊə] *ałe słuchać
house dom [haʊs] hałs słuchać
how jak [haʊ] hał słuchać
however jednak, jakkolwiek [haʊˈɛvə] hał*ewe słuchać
human człowiek, ludzki [ˈhjuːmən] hj*umen słuchać
hundred sto [ˈhʌndrəd] h*andred słuchać
hurry spieszyć się, pospieszać (kogoś) [ˈhʌri] h*ari słuchać
husband mąż [ˈhʌzbənd] h*asbend słuchać
i ja [ʌɪ] aj słuchać
ice lód, lody [ʌɪs] ajs słuchać
idea pomysł, myśl [ʌɪˈdɪə] ajd*ija słuchać
if jeśli, jeżeli [ɪf] yf słuchać
ill zło, szkoda; dolegliwość [ɪl] il słuchać
important ważny [ɪmˈpɔːt(ə)nt] imp*ortant słuchać
in w (we wnętrzu czegoś) [ɪn] yn słuchać
include włączać, wliczać, zawierać [ɪnˈkluːd] inkl*ud słuchać
increase powiększenie, wzrost, przyrost; zwiększać, wzrastać [ɪnˈkriːs] inkr*is słuchać
industry przemysł [ˈɪndəstri] *indastri słuchać
information informacja [ɪnfəˈmeɪʃ(ə)n] infom*ejszyn słuchać
inside wewnątrz, wewnętrzny [ɪnˈsʌɪd] ins*ajd słuchać
instead zamiast, natomiast [ɪnˈstɛd] inst*ed słuchać
interest interes, interesować [ˈɪnt(ə)rɪst] *intrest słuchać
interesting interesujący, ciekawy [ˈɪnt(ə)rɪstɪŋ] *intresting słuchać
into do (np. wrzucić coś do czegoś), w [ˈɪntʊ] *intu słuchać
iron żelazko, żelazo [ˈʌɪən] *ajen słuchać
island wyspa [ˈiːsland] *ajlend słuchać
issue kwestia, sprawa (np. będąca przedmiotem dyskusji); wydawać [ˈɪʃuː] *iszu słuchać
it ono, to [ɪt] yt słuchać
its jego [ɪts] its słuchać
january styczeń [ˈdʒanjʊ(ə)ri] dż*enjueri słuchać
job praca [dʒəʊb] dżob słuchać
join dołączyć, spotykać się [dʒɔɪn] dżojn słuchać
july lipiec [dʒʊˈlʌɪ] dżul*aj słuchać
jump skakać, podskakiwać [dʒʌmp] dżamp słuchać
june czerwiec [dʒuːn] dżun słuchać
just po prostu; tylko, zaledwie [dʒʌst] dżast słuchać
keep zostawać (w jakimś stanie), utrzymywać [kiːp] k*iip słuchać
kept trzymany, trzymał [kɛpt] kept słuchać
key klucz, kluczowy, istotny [kiː] k*ii słuchać
kill zabić (kogoś) [kɪl] kyl słuchać
kind rodzaj; uprzejmy, dobry, życzliwy [kʌɪnd] kajnd słuchać
king król [kɪŋ] king słuchać
kitchen kuchnia [ˈkɪtʃɪn] k*iczyn słuchać
knife nóż [nʌɪf] najf słuchać
lady dama, pani [ˈleɪdi] l*ejdi słuchać
land ziemia, pole, ląd [land] lend słuchać
language język, mowa [ˈlaŋgwɪdʒ] l*engłydż słuchać
lack brak, niedostatek [lak] lak słuchać
large duży, wielki [lɑːdʒ] l*aadż słuchać
last trwać, ostatni [lɑːst] last słuchać
late późno, później, spóźniony [leɪt] lejt słuchać
laugh śmiać się, śmiech [lɑːf] l*aaf słuchać
law przepis, ustawa [lɔː] l*oo słuchać
lay kłaść, położyć [leɪ] lej słuchać
lead prowadzić, przewodniczyć [liːd] l*iid słuchać
leader przywódca, lider [ˈliːdə] l*iide słuchać
learn uczyć się [ləːn] l*een słuchać
least najmniej, najmniejszy [liːst] l*iist słuchać
leave wychodzić (skądś), opuszczać (jakieś miejsce), odjeżdżać (o autobusie, pociągu), odlatywać (o samolocie) [liːv] l*iiw słuchać
left lewy, w lewo; pozostawiony, zostawiony [lɛft] left słuchać
leg noga [lɛg] leg słuchać
less mniej (np. pieniędzy, czasu) [lɛs] les słuchać
lesson lekcja (w szkole) [ˈlɛs(ə)n] lesn słuchać
let niech; pozwalać, zezwalać [lɛt] let słuchać
let’s niech [lɛts] lets słuchać
letter list; litera [ˈlɛtə] l*ete słuchać
level poziom, stopień [ˈlɛv(ə)l] l*ewel słuchać
library biblioteka [ˈlʌɪbrəri] l*ajbreri słuchać

Zobacz i pobierz wszystkie 3000 słów (w formacie PDF)>>>