Angielskie słowa. TOP 3000 (Strona 4)

Spis treści

jak wymawiać angielskie słówkaTranskrypcja fonetyczna w języku angielskim - czyli jak wymawiać angielskie słówka >>>

Niektóre symbole
(ts) lub [θ] - wymawiany jak „s” z koniuszkiem języka między zębami
(dz) lub [ð] - wymawiany jak „z” z koniuszkiem języka między zębami.

Angielski Polskie znaczenie Wymowa Dźwięk
fact fakt [fakt] fakt słuchać
factory fabryka [ˈfakt(ə)ri] f*aktori słuchać
fair sprawiedliwy, należny [fɛː] f*ee słuchać
fall spadać [fɔːl] fol słuchać
fell spadł [fɛl] fel słuchać
family rodzina [ˈfamɪli] f*emli słuchać
famous sławny, słynny [ˈfeɪməs] f*ejmes słuchać
far dalece, daleko, daleki [fɑː] f*aa słuchać
farm farma, gospodarstwo rolne [fɑːm] f*aam słuchać
farmer rolnik, gazda [ˈfɑːmə] f*aame słuchać
fast szybki, szybko [fɑːst] fast słuchać
fat gruby [fat] fat słuchać
father ojciec [ˈfɑːðə] f*a(dz)e słuchać
fear strach, lęk, bać się [fɪə] f*ie słuchać
february luty [ˈfɛbrʊəri] f*ebrueri słuchać
feel czuć, wrażenie, odczucie [fiːl] f*iil słuchać
feeling uczucie, przeczucie, czucie [ˈfiːlɪŋ] f*ilin(g) słuchać
felt czułem; filc [fɛlt] felt słuchać
few kilka [fjuː] fju słuchać
field pole [fiːld] fild słuchać
fifteen piętnaście [fɪfˈtiːn] fift*in słuchać
fifth piąty [fɪfθ] fif(ts) słuchać
fifty pięćdziesiąt [ˈfɪfti] f*ifti słuchać
fight bójka, bijatyka, bić się, walczyć [fʌɪt] fajt słuchać
figure figura, figurować, zrozumieć, zauważyć [ˈfɪgə] f*ige(r) słuchać
fill napełniać, zapełniać [fɪl] fyl słuchać
film film, filmować [fɪlm] fylm słuchać
final finałowy, końcowy [ˈfʌɪn(ə)l] f*ajnal słuchać
find znaleźć, znalezisko [fʌɪnd] f*ajnd słuchać
fine świetny, udany; mandat [fʌɪn] fajn słuchać
finger palec [ˈfɪŋgə] f*ynge słuchać
finish finisz, koniec, skończyć [ˈfɪnɪʃ] f*ynysz słuchać
fire ogień, pożar [ˈfʌɪə] f*aje słuchać
firm firma [fəːm] fe(r)m słuchać
first pierwszy [fəːst] fe(r)st słuchać
fish ryba [fɪʃ] fysz słuchać
five pięć [fʌɪv] fajw słuchać
flat płaski, równina; mieszkanie [flat] flat słuchać
flight lot [flʌɪt] flajt słuchać
floor piętro, podłoga [flɔː] fl*oo słuchać
flower kwiat [ˈflaʊə] fl*ałe(r) słuchać
fly latać; mucha [flʌɪ] flaj słuchać
follow podążać za (kimś), [ˈfɒləʊ] f*oloł słuchać
food jedzenie, żywnościowy [fuːd] f*uud słuchać
foot stopa; podnóże [fʊt] fut słuchać
feet stopy [fiːt] f*iit słuchać
for dla [fɔː] f*oo słuchać
force siła, działania zbrojne, oddział (np. armii), zmuszać [fɔːs] f*oos słuchać
foreign obcy, z innego kraju, obcojęzyczny [ˈfɒrɪn] f*orin słuchać
forest las [ˈfɒrɪst] forest słuchać
forget zapominać [fəˈgɛt] fog*et słuchać
form forma, formować [fɔːm] f*oom słuchać
forty czterdzieści [ˈfɔːti] f*ooti słuchać
forward naprzód, do przodu, przedni [ˈfɔːwəd] f*oowed słuchać
four cztery [fɔː] f*oo słuchać
fourteen czternaście [fɔːˈtiːn] foot*in słuchać
free darmowy; wolny [friː] fr*ii słuchać
fresh świeży [frɛʃ] fresz słuchać
friday piątek [ˈfrʌɪdeɪ] fr*ajdi słuchać
friend przyjaciel, przyjaciółka [frɛnd] frend słuchać
from z, od [frɒm] from słuchać
front front, przód [frʌnt] front słuchać
fruit owoc [fruːt] frut słuchać
full pełny [fʊl] ful słuchać
further / furthest dalej, dalszy, kolejny [ˈfəːðə] f*e(dz)e / [ˈfəːðɪst] f*e(dz)est słuchać
future przyszłość [ˈfjuːtʃə] fj*ucze słuchać
game gra [geɪm] gejm słuchać
garden ogród [ˈgɑːd(ə)n] g*aaden słuchać
general ogólny, powszechny; generał [ˈdʒɛn(ə)r(ə)l] dż*eneral słuchać
get dostawać, otrzymywać [gɛt] get słuchać
girl dziewczynka, dziewczyna [gəːl] ge(r)l słuchać
give dawać, podarować [gɪv] giw słuchać
gave dał [ɡeɪv] gejw słuchać
given dany, ustalony ['gɪvn] giwn słuchać
glad zadowolony (szczęśliwy z jakiegoś powodu) [glad] glad słuchać
glass szkło [glɑːs] glas słuchać
go iść, jechać [gəʊ] goł słuchać
went poszedł [wɛnt] went słuchać
gone stracony, miniony (np. czas) [ɡɒn] gon słuchać
god Bóg [gɒd] god słuchać
going wyjście, odejście, odjazd; aktualny [ˈgəʊɪŋ] g*oin(g) słuchać
gold złoto [gəʊld] gold słuchać
good dobrze, dobry [gʊd] gud słuchać
good-bye do widzenia [gʊdˈbʌɪ] gudb*aj słuchać
government władze państwowe, rząd [ˈgʌv(ə)nˌm(ə)nt] g*awement słuchać
grass trawa [grɑːs] gras słuchać
great wielki [greɪt] grejt słuchać
green zielony [griːn] grin słuchać
grey (gray) szary [greɪ] grej słuchać
ground ziemia, grunt [graʊnd] gr*ałnd słuchać
group grupa [gruːp] grup słuchać
grow rosnąć [grəʊ] gr*ou słuchać
grew rósł, urósł [ɡruː] gr*uu słuchać
guide wskazówka, przewodnik, prowadzić, [gʌɪd] gajd słuchać
gun pistolet [gʌn] gan słuchać
hair włosy [hɛː] h*ee słuchać
half połowa, połówka, pół [hɑːf] h*aaf słuchać
hall hala, sala [hɔːl] h*ool słuchać
hand dłoń, ręka (do nadgarstka) [hand] hend słuchać
hang wieszać [haŋ] heng słuchać

Zobacz i pobierz wszystkie 3000 słów (w formacie PDF)>>>