Angielskie słowa. TOP 3000 (Strona 23)

Spis treści

jak wymawiać angielskie słówkaTranskrypcja fonetyczna w języku angielskim - czyli jak wymawiać angielskie słówka >>>

Niektóre symbole
(ts) lub [θ] - wymawiany jak „s” z koniuszkiem języka między zębami
(dz) lub [ð] - wymawiany jak „z” z koniuszkiem języka między zębami.

Angielski Polskie znaczenie Wymowa Dźwięk
consumer konsument [kənˈsjuːmə] konsj*ume słuchać
container pojemnik, zbiornik [kənˈteɪnə] kont*ejne słuchać
context kontekst [ˈkɒntɛkst] k*antekst słuchać
continent kontynent [ˈkɒntɪnənt] k*ontinent słuchać
continuity ciągłość [ˌkɒntɪˈnjuːɪti] kontinj*ujti słuchać
continuous ciągły, stały [kənˈtɪnjʊəs] kont*injus słuchać
contrary sprzeczny, przeciwstawny [ˈkɒntrəri] k*ontreri słuchać
contrast kontrast [ˈkɒntrɑːst] k*ontrast słuchać
contribution datek, składka, kontrybucja [kɒntrɪˈbjuːʃ(ə)n] kontribj*uszen słuchać
convert przerabiać, konwertować [kənˈvəːt] kenł*eet słuchać
convince przekonywać [kənˈvɪns] konw*ins słuchać
copper miedź [ˈkɒpə] k*ope słuchać
corporation korporacja [kɔːpəˈreɪʃ(ə)n] korpor*ejczyn słuchać
correctly poprawnie, stosownie [kəˈrɛk(t)li] ker*ektli słuchać
correspond odpowiadać; korespondować [kɒrɪˈspɒnd] korisp*ond słuchać
correspondence odpowiedniość; korespondencja [kɒrɪˈspɒnd(ə)ns] korisp*ondens słuchać
cottage chata, domek wiejski [ˈkɒtɪdʒ] k*otydż słuchać
cough kaszel [kɒf] kaf słuchać
counter odpierać, przeciwdziałać, wstrzymywać; licznik [ˈkaʊntə] k*ałnte słuchać
country-side (countryside) wiejska okolica, wieś [ˈkʌntrɪsʌɪd] k*antri-sajd słuchać
county hrabstwo, powiat [ˈkaʊnti] k*ałnti słuchać
creation tworzenie, utworzenie [kriːˈeɪʃ(ə)n] kri*ejszyn słuchać
crew ekipa, załoga [kruː] kr*uu słuchać
crisis kryzys [ˈkrʌɪsɪs] kr*ajzis słuchać
critic krytyk [ˈkrɪtɪk] kr*itik słuchać
criticism krytyczna ocena, krytyka [ˈkrɪtɪsɪz(ə)m] kr*itisizem słuchać
crowded zatłoczony (wypełniony ludźmi) [ˈkraʊdɪd] kr*audyd słuchać
crown korona, wieniec [kraʊn] kr*aun słuchać
cruel okrutny [krʊəl] kr*uul słuchać
crush miażdżyć, przygniatać [krʌʃ] krasz słuchać
cultural kulturowy, kulturalny [ˈkʌltʃ(ə)r(ə)l] k*alczurel słuchać
cure metoda leczenia, lekarstwo, wyleczyć [kjʊə] kj*ue(r) słuchać
currency waluta; częstotliwość użycia [ˈkʌr(ə)nsi] k*arensi słuchać
currently obecnie [ˈkʌrəntli] k*arentli słuchać
custom stała klientela; zwyczaj [ˈkʌstəm] k*astom słuchać
customs odprawa celna, urząd celny [ˈkʌstəmz] k*astomz słuchać
cycle cykl [ˈsʌɪk(ə)l] s*ajkl słuchać
damp wilgotny, wilgoć [damp] damp słuchać
dancer tancerz, tancerka [ˈdɑːnsə] d*anse słuchać
dare ośmielać (się), odważać (się), mieć czelność [dɛː] d*ee słuchać
deaf głuchy, niesłyszący [dɛf] def słuchać
dealer handlarz, dealer [ˈdiːlə] d*iile słuchać
debate dyskusja, debata [dɪˈbeɪt] dib*ejt słuchać
decade dekada, dziesięciolecie [ˈdɛkeɪd] d*ekejd słuchać
declaration oświadczenie, deklaracja [dɛkləˈreɪʃ(ə)n] deklar*ejszyn słuchać
decline ubytek, spadek, upadek [dɪˈklʌɪn] dikl*ajn słuchać
decrease zmniejszać (się), zmniejszanie (się), spadek [dɪˈkriːs] dikr*iiz słuchać
deeply głęboko [ˈdiːpli] d*ipli słuchać
deer jeleń [dɪə] d*ie słuchać
defend bronić [dɪˈfɛnd] dif*end słuchać
definition określenie, definicja [dɛfɪˈnɪʃ(ə)n] defyn*yszyn słuchać
delicate delikatny [ˈdɛlɪkət] d*elikyt słuchać
delight wielka przyjemność, zachwyt [dɪˈlʌɪt] dil*ajt słuchać
delivery dostawa [dɪˈlɪv(ə)ri] del*iweri słuchać
demonstrate demonstrować [ˈdɛmənstreɪt] d*emenstrejt słuchać
demonstration demonstracja [dɛmənˈstreɪʃ(ə)n] demenstr*ejszyn słuchać
dependent zależny [dɪˈpɛnd(ə)nt] dip*endent słuchać
depth głębokość [dɛpθ] depf słuchać
derive czerpać (np. przyjemność), odnosić (korzyści, zyski) [dɪˈrʌɪv] dir*ajw słuchać
descend schodzić, zstępować, obniżać [dɪˈsɛnd] dis*end słuchać
deserve zasługiwać [dɪˈzəːv] diz*eew słuchać
destruction zniszczenie, zagłada [dɪˈstrʌkʃ(ə)n] distr*akszyn słuchać
detailed dokładny, szczegółowy [ˈdiːteɪld] d*itejld słuchać
determination determinacja, zdecydowanie, ustalenie, wyznaczenie [dɪˌtəːmɪˈneɪʃ(ə)n] deteemin*ejszyn słuchać
devil zły duch, diabeł [ˈdɛv(ə)l] d*ewyl słuchać
devote poświęcać, angażować (np. swój czas, energię) [dɪˈvəʊt] diw*out słuchać
diamond diament [ˈdʌɪəmənd] d*ajmond słuchać
differ różnić się [ˈdɪfə] d*yfe słuchać
dining room jadalnia [dʌɪnɪŋ ruːm] d*ajning rum słuchać
disagree nie zgadzać się (z kimś/czymś) [dɪsəˈɡriː] disegr*ii słuchać
disappointment rozczarowanie [dɪsəˈpɔɪntm(ə)nt] dyzap*ointment słuchać
discipline dyscyplina [ˈdɪsɪplɪn] d*ysyplin słuchać
dislike antypatia, niechęć, nie lubić [dɪsˈlʌɪk] dyzl*ajk słuchać
dismiss zwolnić, wyrzucić [dɪsˈmɪs] dyzm*ys słuchać
disorder zaburzenia, choroba; nieporządek, nieład [dɪsˈɔːdə] dis*oode słuchać
dispute spór, sprzeczka [dɪˈspjuːt] dispj*ut słuchać
distinct odrębny, odmienny; wyraźnie widoczny [dɪˈstɪŋ(k)t] distr*inkr słuchać
distinction rozróżnienie, różnica [dɪˈstɪŋ(k)ʃ(ə)n] dyst*ynkszyn słuchać
distinguish odróżniać, rozpoznawać [dɪˈstɪŋɡwɪʃ] dyst*ingłisz słuchać
distribute rozdawać, rozprowadzać, rozdzielać [dɪˈstrɪbjuːt] distr*ibjut słuchać
distribution rozdział, rozdzielenie, dystrybucja [dɪstrɪˈbjuːʃ(ə)n] distribj*uszyn słuchać
disturb zakłócać, zaburzać, niepokoić [dɪˈstəːb] dist*eeb słuchać
dive nurkować, zanurkować [dʌɪv] dajw słuchać
doorway otwór drzwiowy, wejście [ˈdɔːweɪ] d*oowei słuchać
dot kropka [dɒt] dot słuchać
downstairs na dole, na parterze; dolne piętro [daʊnˈstɛːz] dałnst*eez słuchać
draft projekt, szkic; pobór (np. do wojska) [drɑːft] draft słuchać
drag wlec, ciągnąć [draɡ] dreg słuchać
drawer szuflada [drɔ:ə] dr*ooe słuchać
driving prowadzenie (pojazdu), przejażdżka [ˈdrʌɪvɪŋ] dr*ajwing słuchać
drown utopić się, utonąć [draʊn] drałn słuchać
drug narkotyk, lek, lekarstwo [drʌɡ] drag słuchać
drum bęben, bębnić [drʌm] dram słuchać
drunk pijany [drʌŋk] drank słuchać
dusty zakurzony [ˈdʌsti] d*asti słuchać
eager chętny, ochoczy, niecierpliwy [ˈiːɡə] *igee słuchać
edition wydanie, edycja, wersja [ɪˈdɪʃ(ə)n] ed*yszyn słuchać
editor redaktor, edytor [ˈɛdɪtə] *edyte słuchać
educate kształcić, edukować [ˈɛdjʊkeɪt] *edjukejt słuchać
educational edukacyjny [edʒuˈkeɪʃən(ə)l] edjuk*ejszynel słuchać

Zobacz i pobierz wszystkie 3000 słów (w formacie PDF)>>>