Angielskie słowa. TOP 3000 (Strona 28)

Spis treści

jak wymawiać angielskie słówkaTranskrypcja fonetyczna w języku angielskim - czyli jak wymawiać angielskie słówka >>>

Niektóre symbole
(ts) lub [θ] - wymawiany jak „s” z koniuszkiem języka między zębami
(dz) lub [ð] - wymawiany jak „z” z koniuszkiem języka między zębami.

Angielski Polskie znaczenie Wymowa Dźwięk
raincoat płaszcz przeciwdeszczowy [ˈreɪnkəʊt] r*ejnkołt słuchać
rainy deszczowy, dżdżysty [ˈreɪni] r*ejni słuchać
rank ranga [raŋk] rank słuchać
rapid szybki [ˈrapɪd] r*apyd słuchać
rarely rzadko [ˈrɛːli] r*eely słuchać
rat szczur [rat] rat słuchać
raw surowy, nieprzetworzony [rɔː] r*oo słuchać
ray promień [reɪ] rej słuchać
react reagować [rɪˈakt] rij*akt słuchać
reading czytanie [ˈriːdɪŋ] r*iiding słuchać
realistic realistyczny [rɪəˈlɪstɪk] rijal*ystyk słuchać
receipt pokwitowanie, potwierdzenie, paragon [rɪˈsiːt] ris*it słuchać
receiver odbiornik [rɪˈsiːvə] ris*iwe słuchać
recognition uznanie, rozpoznanie, poznanie [rɛkəɡˈnɪʃ(ə)n] rekegn*iszyn słuchać
recommend rekomendować [rɛkəˈmɛnd] rekom*end słuchać
recommendation rekomendacja [ˌrɛkəmɛnˈdeɪʃ(ə)n] rekomend*ejszyn słuchać
recover wyzdrowieć [rɪˈkʌvə] rik*awe słuchać
reduction redukcja; zniżka, obniżka [rɪˈdʌkʃ(ə)n] rid*akszyn słuchać
reform reforma [rɪˈfɔːm] rif*oom słuchać
refusal odmowa [rɪˈfjuːz(ə)l] rifj*uzel słuchać
regime reżim [reɪˈʒiːm] reż*iim słuchać
regional regionalny [ˈriːdʒənl] r*idżenl słuchać
regret żal, smutek, ubolewanie (nad czymś) [rɪˈɡrɛt] rigr*et słuchać
regulation regulacja [rɛɡjʊˈleɪʃ(ə)n] regjul*ejszyn słuchać
reject wybrakowany, odrzucony [rɪˈdʒɛkt] ridż*ekt słuchać
related powiązany [rɪˈleɪtɪd] ril*ejtyd słuchać
relatively relatywnie, stosunkowo, względnie [ˈrɛlətɪvli] r*eletiwli słuchać
relax relaksować się [rɪˈlaks] ril*aks słuchać
relevant dotyczący (czegoś) [ˈrɛlɪv(ə)nt] r*elewent słuchać
reliable solidny, niezawodny, wiarygodny [rɪˈlʌɪəb(ə)l] ryl*ajabl słuchać
relieve uśmierzyć (ból), ulżyć, przynieść ulgę [rɪˈliːv] ril*iiw słuchać
rely liczyć (na kogoś lub coś), opierać się (na kimś), zależeć (od kogoś lub czegoś) [rɪˈlʌɪ] ril*aj słuchać
remaining pozostały, zachowany [rɪˈmeɪnɪŋ] rim*ejning słuchać
remains szczątki, zwłoki [rɪˈmeɪnz] rim*ejns słuchać
remarkable godny uwagi, niezwykły [rɪˈmɑːkəb(ə)l] rim*aakebl słuchać
reporter reporter [rɪˈpɔːtə] rip*oote słuchać
representation reprezentacja [ˌrɛprɪzɛnˈteɪʃ(ə)n] reprizent*ejszyn słuchać
reputation reputacja [rɛpjʊˈteɪʃ(ə)n] repjut*ejszyn słuchać
rescue ratunek, uratować [ˈrɛskjuː] r*eskju słuchać
reservation rezerwacja; rezerwat [rɛzəˈveɪʃ(ə)n] rezew*ejszyn słuchać
resident mieszkaniec, rezydent [ˈrɛzɪd(ə)nt] r*ezident słuchać
resign zrezygnować [rɪˈzʌɪn] riz*ajn słuchać
resignation rezygnacja [rɛzɪɡˈneɪʃ(ə)n] rezign*ejszyn słuchać
resist opierać się [rɪˈzɪst] rez*ist słuchać
resistance sprzeciw, przeciwstawianie się [rɪˈzɪst(ə)ns] rez*istens słuchać
resolution rezolucja; rozdzielczość (np. ekranu) [rɛzəˈluːʃ(ə)n] rezel*uszyn słuchać
resolve rozwiązywać, postanawiać, zdecydować się [rɪˈzɒlv] riz*alw słuchać
restore przywrócić, odnowić [rɪˈstɔː] rist*oo słuchać
restrict ograniczać, wyznaczać limit [rɪˈstrɪkt] restr*ikt słuchać
restriction ograniczenie, restrykcja [rɪˈstrɪkʃ(ə)n] restr*ikszyn słuchać
retain zachowywać, zatrzymywać (o przedmiocie) [rɪˈteɪn] rit*ejn słuchać
retire przejść na emeryturę; opuszczać, odchodzić [rɪˈtʌɪə] rit*aje słuchać
revolution rewolucja [rɛvəˈluːʃ(ə)n] rewol*uszyn słuchać
reward nagradzać, nagroda [rɪˈwɔːd] rił*ood słuchać
rid uwalniać, pozbawić (kogoś czegoś) [rɪd] rid słuchać
rival rywal, rywalka [ˈrʌɪv(ə)l] r*ajwel słuchać
rob rabować, okradać [rɒb] rob słuchać
rod drążek, laska [rɒd] rod słuchać
rose róża [rəʊz] rołz słuchać
route trasa, droga [ruːt] r*uut słuchać
royalty królewskość, osoba królewska; tantiemy [ˈrɔɪəlti] r*ojelti słuchać
rude niegrzeczny, wulgarny [ruːd] r*uud słuchać
ruin zrujnować, ruina [ˈruːɪn] r*uin słuchać
ruling decyzja, orzeczenie; rządzący [ˈruːlɪŋ] r*uling słuchać
sacrifice poświęcenie, ofiara [ˈsakrɪfʌɪs] s*akryfajs słuchać
sailor marynarz, żeglarz [ˈseɪlə] s*ejle słuchać
sake wzgląd; sake (japoński napój alkoholowy) [seɪk] sejk słuchać
sample próbka, okaz [ˈsɑːmp(ə)l] sampl słuchać
sandwich kanapka [ˈsan(d)wɪdʒ] s*endłicz słuchać
satisfaction satysfakcja [satɪsˈfakʃ(ə)n] satisf*akszyn słuchać
satisfactory satysfakcjonujący [satɪsˈfakt(ə)ri] satisf*aktri słuchać
sauce sos; impertynencja, pyskować [sɔːs] s*oos słuchać
scatter rozrzucać, rozsypywać [ˈskatə] sk*ate słuchać
schedule rozkład jazdy [ˈʃɛdjuːl] sz*edjul słuchać
scheme schemat, plan [skiːm] skim słuchać
scissors nożyczki [ˈsɪzəz] s*yzez słuchać
scratch drapać się, podrapać się [skratʃ] skracz słuchać
screw śruba, wkręt, przykręcić, przyśrubować [skruː] skru słuchać
seaside wybrzeże, wybrzeże morza [ˈsiːsʌɪd] s*isajd słuchać
sector sektor [ˈsɛktə] s*ekte słuchać
secure pewny, bezpieczny [sɪˈkjʊə] sikj*uu słuchać
seize chwytać, pochwycić [siːz] s*iiz słuchać
select wybierać [sɪˈlɛkt] selekt słuchać
selection wybór [sɪˈlɛkʃ(ə)n] sel*ekszyn słuchać
self własne ja, ego, osobowość [sɛlf] self słuchać
senior starszy, wyższy rangą [ˈsiːnɪə] s*inje słuchać
sensible rozsądny, sensowny [ˈsɛnsɪb(ə)l] s*ensybl słuchać
sensitive rozsądny, sensowny; zauważalny, odczuwalny [ˈsɛnsɪtɪv] s*ensytyw słuchać
sequence porządek, kolejność, sekwencja [ˈsiːkw(ə)ns] s*ikłens słuchać
seriously poważnie, bardzo [ˈsɪərɪəsli] s*irijesli słuchać
session sesja [ˈsɛʃ(ə)n] s*eszyn słuchać
setting otoczenie, miejsce; sceneria; ustawienie, regulacja [ˈsɛtɪŋ] s*eting słuchać
sew szyć, uszyć [səʊ] s*eu słuchać
sexual seksualny [ˈsɛkʃʊəl] s*ekszuol słuchać
sharply nagle, gwałtownie [ˈʃɔːpli] sz*aaply słuchać
shave golić się [ʃeɪv] szejw słuchać
shelter schronienie, osłona, schronisko [ˈʃɛltə] sz*elte słuchać
shortage brak, niedobór [ˈʃɔːtɪdʒ] sz*ootydż słuchać
shortly wkrótce, niedługo [ˈʃɔːtli] sz*ootli słuchać
signature podpis, sygnaturka; sygnowanie [ˈsɪɡnətʃə] s*ygnecze słuchać

Zobacz i pobierz wszystkie 3000 słów (w formacie PDF)>>>