Angielskie słowa. TOP 3000 (Strona 9)

Spis treści

jak wymawiać angielskie słówkaTranskrypcja fonetyczna w języku angielskim - czyli jak wymawiać angielskie słówka >>>

Niektóre symbole
(ts) lub [θ] - wymawiany jak „s” z koniuszkiem języka między zębami
(dz) lub [ð] - wymawiany jak „z” z koniuszkiem języka między zębami.

Angielski Polskie znaczenie Wymowa Dźwięk
six sześć [sɪks] syks słuchać
sixteen szesnaście [sɪksˈtiːn] sykst*in słuchać
sixty sześćdziesiąt [ˈsɪksti] s*yksti słuchać
size wielkość, rozmiar [sʌɪz] sajz słuchać
skin skóra, skórka [skɪn] skyn słuchać
sky niebo [skʌɪ] skaj słuchać
sleep spać, sen [sliːp] sl*iip słuchać
slow powolny [sləʊ] sloł słuchać
slowly powoli [ˈsləʊli] sl*ołli słuchać
small mały [smɔːl] sm*ool słuchać
smell zapach, wąchać [smɛl] smel słuchać
smile uśmiech, uśmiechać się [smʌɪl] smajl słuchać
smoke dym, palić (papierosy, fajkę) [sməʊk] smołk słuchać
snow śnieg [snəʊ] snoł słuchać
so więc, dlatego, tak, taki [səʊ] soł słuchać
social społeczny, socjalny [ˈsəʊʃ(ə)l] s*ołszel słuchać
society społeczeństwo, towarzystwo [səˈsʌɪɪti] sołs*ajeti słuchać
soft miękki [sɒft] soft słuchać
solution rozwiązanie (problemu) [səˈluːʃ(ə)n] sol*uszyn słuchać
some parę, niektórzy [sʌm] sam słuchać
someone ktoś [ˈsʌmwʌn] s*amłan słuchać
something coś [ˈsʌmθɪŋ] s*am(ts)ing słuchać
sometimes czasami, niekiedy [ˈsʌmtʌɪmz] s*amtajms słuchać
son syn [sʌn] san słuchać
song piosenka, śpiew [sɒŋ] song słuchać
soon wkrótce, niedługo [suːn] s*uun słuchać
sorry przepraszam [ˈsɒri] s*ori słuchać
sort rodzaj, typ, sortować [sɔːt] s*oot słuchać
sound dźwięk [saʊnd] sałnd słuchać
south południe (kierunek) [saʊθ] sałf słuchać
space kosmos; przestrzeń, wolna przestrzeń [speɪs] spejs słuchać
speak mówić [spiːk] spik słuchać
spoke (speak) mówił; szprycha (w kole rowerowym), szczebel (drabiny) [spəʊk] społk słuchać
special specjalny [ˈspɛʃ(ə)l] sp*eszel słuchać
speed prędkość [spiːd] spid słuchać
spend wydatkować, spędzać (czas, energię) [spɛnd] spend słuchać
spring wiosna; sprężyna [sprɪŋ] spring słuchać
square kwadrat, kwadratowy; plac [skwɛː] skł*ee słuchać
stage stadium, etap; scena, arena [steɪdʒ] stejdż słuchać
stand stać; podstawka [stand] stand słuchać
stood stał [stʊd] stud słuchać
star gwiazda [stɑː] st*a(r) słuchać
start start, zacząć [stɑːt] st*a(r)t słuchać
state stan (w jakimś coś się znajduje), stan (jednostka administracyjna państwa) [steɪt] stejt słuchać
statement twierdzenie, oświadczenie [ˈsteɪtm(ə)nt] st*ejtment słuchać
station stacja [ˈsteɪʃ(ə)n] st*ejszn słuchać
stay zostać, pozostać, zatrzymać się [steɪ] stej słuchać
step krok [stɛp] step słuchać
stick przyklejać; kij, rózga, pałeczka [stɪk] styk słuchać
still wciąż, nadal; nieruchomy [stɪl] styl słuchać
stone kamień, skała [stəʊn] stołn słuchać
stop zatrzymywać się, stawać [stɒp] stop słuchać
store sklep; przechowywać, składować [stɔː] st*oo słuchać
story opowieść, historia [ˈstɔːri] st*ory słuchać
straight prosty (nieskrzywiony), wyprostowany [streɪt] strejt słuchać
strange dziwny; obcy [streɪn(d)ʒ] str*ejndż słuchać
street ulica [striːt] str*iit słuchać
strike atak, uderzenie; strajk [strʌɪk] strajk słuchać
strong silny [strɒŋ] strong słuchać
student student, uczeń [ˈstjuːd(ə)nt] stj*udent słuchać
study uczenie się, uczyć się, studiować [ˈstʌdi] st*adi słuchać
subject temat, przedmiot; badana osoba; narażony, podatny [ˈsʌbdʒɛkt] s*abdżekt słuchać
success sukces [səkˈsɛs] seks*es słuchać
such taki, podobny [sʌtʃ] sacz słuchać
suddenly nagle, niespodziewanie [ˈsʌd(ə)nli] s*adnli słuchać
sugar cukier [ˈʃʊgə] sz*uge słuchać
suggest sugerować [səˈdʒɛst] sadż*est słuchać
suit pasować komuś, być komuś do twarzy; kostium, garsonka [suːt] sj*uut słuchać
summer lato [ˈsʌmə] s*ame słuchać
sun słońce [sʌn] san słuchać
sunday niedziela [ˈsʌndeɪ] s*andej słuchać
supper kolacja, wieczerza [ˈsʌpə] s*ape słuchać
supply dostarczać, zaopatrywać [ˈsʌpli] supl*aj słuchać
support wspierać, podtrzymywać [səˈpɔːt] sep*oot słuchać
suppose przypuszczać [səˈpəʊz] sep*ouz słuchać
sure pewien, pewny, pewnie, oczywiście [ʃɔː] sz*ue słuchać
surprise niespodzianka, zaskoczenie [səˈprʌɪz] sypr*ajz słuchać
sweet słodki, słodziutki, uroczy, miły, świeży, przyjemny [swiːt] słit słuchać
swim pływać [swɪm] słym słuchać
system system [ˈsɪstəm] s*ystem słuchać
table stół; tabela [ˈteɪb(ə)l] tejbl słuchać
take podjąć, brać, wziąć, przyjąć, przyjmować [teɪk] tejk słuchać
took wziął [tʊk] tuk słuchać
talk rozmawiać [tɔːk] tok słuchać
tall wysoki, wyższy niż przeciętnie [tɔːl] tol słuchać
tea herbata [tiː] t*ii słuchać
teach uczyć [tiːtʃ] ticz słuchać
teacher nauczyciel [ˈtiːtʃə] t*icze słuchać
tear łza; drzeć, rozdzierać [tɪə] t*ee słuchać
(tele)phone słuchawka, telefonować [ˈtɛlɪfəʊn] t*elefoun słuchać
television telewizor [ˈtɛlɪvɪʒ(ə)n] t*elewyżyn słuchać
tell powiedzieć, kazać [tɛl] tel słuchać
told powiedział, mówił [təʊld] tołld słuchać
temperature temperatura [ˈtɛmp(ə)rətʃə] t*empricze słuchać
ten dziesięć [tɛn] ten słuchać
term termin [təːm] t*eem słuchać
test test [tɛst] test słuchać
than niż (słowo używane przy porównaniach) [ðan] (dz)en słuchać
thank dziękować [θaŋk] (ts)enk słuchać
that tamten, tamta, tamto; że, żeby, iż [ðat] (dz)at słuchać

Zobacz i pobierz wszystkie 3000 słów (w formacie PDF)>>>