Angielskie słowa. TOP 3000 (Strona 24)

Spis treści

jak wymawiać angielskie słówkaTranskrypcja fonetyczna w języku angielskim - czyli jak wymawiać angielskie słówka >>>

Niektóre symbole
(ts) lub [θ] - wymawiany jak „s” z koniuszkiem języka między zębami
(dz) lub [ð] - wymawiany jak „z” z koniuszkiem języka między zębami.

Angielski Polskie znaczenie Wymowa Dźwięk
effectively efektywnie; faktycznie [ɪˈfɛktɪvli] if*ektiwli słuchać
efficiency efektywność [ɪˈfɪʃ(ə)nsi] ef*iszensi słuchać
efficient efektywny [ɪˈfɪʃ(ə)nt] ef*iszent słuchać
elderly starszawy, stary [ˈɛldəli] *eldeli słuchać
eliminate eliminować [ɪˈlɪmɪneɪt] el*iminejt słuchać
elsewhere gdzie indziej [ɛlsˈwɛː] elsł*ee słuchać
emerge wyłaniać się, pojawiać się [ɪˈməːdʒ] im*eedż słuchać
emergency nagły wypadek [ɪˈməːdʒ(ə)nsi] im*eedżensi słuchać
emphasis nacisk, szczególna uwaga, akcent [ˈɛmfəsɪs] *emfesis słuchać
emphasize podkreślać, uwypuklać, akcentować [ˈɛmfəsʌɪz] *emfesajz słuchać
empire imperium [ˈɛmpʌɪə] *empaje słuchać
engage zatrudniać, angażować; zainteresować, przyciągać [ɪnˈɡeɪdʒ] ing*ejdż słuchać
engineering inżynieria, prace inżynierskie [ɛndʒɪˈnɪərɪŋ] endżin*ijering słuchać
enormous olbrzymi, ogromny [ɪˈnɔːməs] in*oomes słuchać
entertain zabawić, bawić [ɛntəˈteɪn] entet*ejn słuchać
entertainment rozrywka [ɛntəˈteɪnm(ə)nt] entet*ejnment słuchać
entry wejście, wchodzenie, wstąpienie [ˈɛntri] *entri słuchać
environmental dotyczący środowiska [ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l] enwajrenm*entl słuchać
equivalent ekwiwalent [ɪˈkwɪv(ə)l(ə)nt] ekł*iwelent słuchać
error błąd [ˈɛrə] *ere słuchać
establishment założenie, ustanowienie; placówka, firma [ɪˈstablɪʃm(ə)nt] est*abliszment słuchać
estate posiadłość, majątek ziemski [ɪˈsteɪt] est*ejt słuchać
evaluate oceniać, szacować [ɪˈvaljʊeɪt] ew*aljuejt słuchać
eventually ostatecznie, w końcu, koniec końców [ɪˈvɛntʃuəli] iw*enczueli słuchać
evident oczywisty, ewidentny [ˈɛvɪd(ə)nt] *ewident słuchać
excess nadmiar, nadwyżka [ɪkˈsɛs] iks*es słuchać
excessive nadmierny [ɪkˈsɛsɪv] iks*esiw słuchać
excite ekscytować [ɪkˈsʌɪt] iks*ajt słuchać
excitement podniecenie, rozemocjonowanie [ɪkˈsʌɪtmənt] iks*ajtment słuchać
exciting pasjonujący, fascynujący [ɪkˈsʌɪtɪŋ] iks*ajting słuchać
exclude wykluczać, pomijać, wyłączać [ɪkˈskluːd] ikskl*ud słuchać
executive egzekutywa [ɪɡˈzɛkjʊtɪv] igz*ekjutiw słuchać
exhibition wystawa, wystawienie [ɛksɪˈbɪʃ(ə)n] egzyb*yszyn słuchać
expand powiększyć się, rozwinąć się [ɪkˈspand] iksp*and słuchać
expansion ekspansja [ɪkˈspanʃ(ə)n] iksp*anszyn słuchać
expectation oczekiwanie, przewidywanie [ɛkspɛkˈteɪʃ(ə)n] ekspekt*ejszyn słuchać
experienced doświadczony [ɪkˈspɪərɪənst] iksp*irienst słuchać
explosion eksplozja, wybuch [ɪkˈspləʊʒ(ə)n] ikspl*oużyn słuchać
expose eksponować [ɪkˈspəʊz] eksp*ouz słuchać
extension dobudówka, prolongata [ɪkˈstɛnʃ(ə)n] ikst*enszyn słuchać
extensive obszerny, rozległy; ekstensywny [ɪkˈstɛnsɪv] ikst*ensiw słuchać
external zewnętrzny [ɪkˈstəːn(ə)l] ikst*eenel słuchać
extraordinary nadzwyczajny, niezwykły, wyjątkowy [ɪkˈstrɔːd(ə)n(ə)ri] ekstr*oodeneri słuchać
extreme zewnętrzny [ɪkˈstriːm] ekstr*im słuchać
fade blaknąć, płowieć [feɪd] fejd słuchać
faint słaby, osłabiony [feɪnt] fejnt słuchać
faithful wierny [ˈfeɪθfʊl] f*ejtful słuchać
fancy fantazyjny, wymyślny [ˈfansi] f*ansi słuchać
fasten apiąć (np. pasy), zamknąć [ˈfɑːs(ə)n] f*aasen słuchać
fate los, fatum [feɪt] fejt słuchać
favourable pomyślny [ˈfeɪv(ə)rəb(ə)l] f*ejwerebl słuchać
federal federacyjny, federalny [ˈfɛd(ə)r(ə)l] f*edrel słuchać
fee opłata, honorarium [fiː] f*ii słuchać
fighter bojownik, zapaśnik, myśliwiec [ˈfʌɪtə] f*ajte słuchać
fixed niezmienny, stały [fɪkst] fikst słuchać
flash błysk, lampa błyskowa, flesz [flaʃ] flasz słuchać
flesh ciało, tkanka, mięso [flɛʃ] flesz słuchać
float pływać, dryfować [fləʊt] fl*out słuchać
flour mąka [ˈflaʊə] flałe słuchać
focus centrum (zainteresowania), uwaga, skupienie [ˈfəʊkəs] f*oukes słuchać
fog mgła [fɒɡ] fog słuchać
fold składać, zginać; zagięcie, fałda; owczarnia [fəʊld] f*ould słuchać
fond czuły, delikatny [fɒnd] fond słuchać
foolish durny [ˈfuːlɪʃ] f*ulisz słuchać
forbid zabraniać, zabronić [fəˈbɪd] fob*yd słuchać
foreigner obcokrajowiec [ˈfɒrɪnə] f*orine słuchać
forever na zawsze [fəˈrɛvə] for*ewe słuchać
formal formalny [ˈfɔːm(ə)l] f*oomel słuchać
formula formuła [ˈfɔːmjʊlə] f*oomjula słuchać
fortunately na szczęście [ˈfɔːtʃ(ə)nətli] f*ooczunetli słuchać
fortune fortuna [ˈfɔːtʃuːn] f*ooczun słuchać
foundation fundamenty, fundament, podstawa; fundacja, organizacja [faʊnˈdeɪʃ(ə)n] faund*ejszyn słuchać
frequency częstotliwość [ˈfriːkw(ə)nsi] fr*ikłensi słuchać
friendship przyjaźń [ˈfrɛn(d)ʃɪp] fr*endszip słuchać
frozen mrożony, zmarznięty [ˈfrəʊzn] fr*ouzen słuchać
fry smażyć; narybek [frʌɪ] fraj słuchać
fuel paliwo [fjʊəl] fj*uel słuchać
fundamental fundamentalny [fʌndəˈmɛnt(ə)l] fundem*entel słuchać
funeral pogrzeb [ˈfjuːn(ə)r(ə)l] fj*unerel słuchać
furnish dostarczać, zaopatrywać; meblować [ˈfəːnɪʃ] f*eenisz słuchać
furthermore co więcej, ponadto [fəːðəˈmɔː] fee(dz)em*oo słuchać
gallery galeria [ˈɡal(ə)ri] g*aleri słuchać
gap przerwa, odstęp, szpara, przepaść [ɡap] gap słuchać
generate generować [ˈdʒɛnəreɪt] dż*enerejt słuchać
generous hojny, wspaniałomyślny [ˈdʒɛn(ə)rəs] dż*enerys słuchać
gently delikatnie, łagodnie [ˈdʒɛntli] dż*entli słuchać
giant wielkolud, gigant [ˈdʒʌɪənt] dż*ajent słuchać
girlfriend dziewczyna (z którą jest się w związku), przyjaciółka [ˈɡəːlfrɛnd] g*eelfrend słuchać
glance zerknąć, rzucić okiem; błyszcz [ɡlɑːns] glans słuchać
glove rękawiczka [ɡlʌv] glaw słuchać
goat koza, kozioł [ɡəʊt] g*out słuchać
govern rządzić, zarządzać [ˈɡʌv(ə)n] g*awen słuchać
governor dyrektor, naczelnik, członek zarządu [ˈɡʌv(ə)nə] g*awene słuchać
grace łaska, gracja, wdzięk; ozdobić, ozdabiać [ɡreɪs] grejs słuchać
grade klasa, gatunek, szczebel, stopień [ɡreɪd] grejd słuchać
gradually stopniowo [ˈɡradʒʊli] gr*adżuli słuchać
grammar gramatyka [ˈɡramə] gr*ame słuchać
grand okazały, wielki [ɡrand] grand słuchać
grandchild wnuk, wnuczek, wnuczka [ˈɡran(d)tʃʌɪld] gr*anczajld słuchać
grateful wdzięczny [ˈɡreɪtfʊl] gr*ejtful słuchać

Zobacz i pobierz wszystkie 3000 słów (w formacie PDF)>>>