Angielskie słowa. TOP 3000 (Strona 22)

Spis treści

jak wymawiać angielskie słówkaTranskrypcja fonetyczna w języku angielskim - czyli jak wymawiać angielskie słówka >>>

Niektóre symbole
(ts) lub [θ] - wymawiany jak „s” z koniuszkiem języka między zębami
(dz) lub [ð] - wymawiany jak „z” z koniuszkiem języka między zębami.

Angielski Polskie znaczenie Wymowa Dźwięk
blade ostrze, klinga [bleɪd] blejd słuchać
blanket koc, pokrywa, okrywać; całościowy, ogólny [ˈblaŋkɪt] bl*ankit słuchać
bloody krwawy [ˈblʌdi] bl*adi słuchać
boast chwalić się, chlubić się [bəʊst] b*oust słuchać
bold pogrubiony (o tekście); odważny, śmiały [bəʊld] bold słuchać
bomb bomba [bɒm] bamb słuchać
bond obligacja, formalne zobowiązanie; więzi, więzy [bɒnd] bond słuchać
bookcase biblioteczka, regał na książki [ˈbʊkkeɪs] b*ukkejs słuchać
boss szef [bɒs] bos słuchać
bother silić się, starać się; martwić się, przejmować się [ˈbɒðə] b*o(dz)e słuchać
bound skłonny (do zrobienia czegoś, do odczuwania czegoś), zobowiązany, zobligowany; podążający, zdążający [baʊnd] b*aund słuchać
boundary granica, graniczny [ˈbaʊnd(ə)ri] b*aundri słuchać
boxing boks, pudełko, skrzynka [ˈbɒksɪŋ] b*oksing słuchać
breakdown rozpad, załamanie, awaria [ˈbreɪkdaʊn] br*ejkdaun słuchać
brief zwięzły, krótki [briːf] brif słuchać
broadcast audycja, program (np. w radio, w telewizji) [ˈbrɔːdkɑːst] br*oodkast słuchać
budget budżet [ˈbʌdʒɪt] b*adżyt słuchać
buyer kupujący, nabywca [ˈbʌɪə] b*aje słuchać
cabinet gabinet [ˈkabɪnɪt] k*abinet słuchać
cage klatka [keɪdʒ] kejdż słuchać
calculate obliczać, kalkulować [ˈkalkjʊleɪt] k*alkjulejt słuchać
calculation kalkulacja [kalkjʊˈleɪʃ(ə)n] kalkjul*ejszyn słuchać
canal kanał [kəˈnal] ken*al słuchać
candidate kandydat [ˈkandɪdeɪt] k*andidejt słuchać
capable kompetentny, sprawny, potrafiący [ˈk*eɪpəb(ə)l] kejpebl słuchać
career kariera [kəˈrɪə] ker*ie słuchać
careless nieuważny, niedbały [ˈkɛːləs] k*eeles słuchać
carpet dywan [ˈkɑːpɪt] k*aapit słuchać
carriage wagon, powóz, kareta [ˈkarɪdʒ] k*arydż słuchać
cast rzucać cień; rzucić, dorzucić; odlać, odlewać [kɑːst] kast słuchać
cart wóz, furmanka [kɑːt] ka(r)t słuchać
cave jaskinia [keɪv] kejw słuchać
ceiling sufit [ˈsiːlɪŋ] s*iilyng słuchać
celebrate świętować [ˈsɛlɪbreɪt] s*elebrejt słuchać
ceremony ceremonia [ˈsɛrɪməni] s*erimoni słuchać
chalk kreda [tʃɔːk] czok słuchać
chamber komora, komnata [ˈtʃeɪmbə] ch*ejmbe słuchać
channel kanał [ˈtʃan(ə)l] cz*anel słuchać
chart diagram, tabela, wykres [tʃɑːt] cz*aat słuchać
cautious ostrożny [ˈkɔːʃəs] k*ooczes słuchać
cheek policzek; tupet, bezczelność [tʃiːk] cz*iik słuchać
cheer radosny okrzyk, wiwat [tʃɪə] cz*ie słuchać
childhood dzieciństwo [ˈtʃʌɪldhʊd] cz*ajldhud słuchać
chin podbródek [tʃɪn] czin słuchać
chip czip (komputerowy); drzazga, odłamek, wiór [tʃɪp] czyp słuchać
chocolate czekolada [ˈtʃɒk(ə)lət] cz*okolet słuchać
Christmas (Xmas) Boże Narodzenie [ˈkrɪsməs] kr*ismes słuchać
cinema kino [ˈsɪnɪmə] s*ynema słuchać
circus cyrk [ˈsəːkəs] s*eekes słuchać
clause zdanie składowe; klauzula [klɔːz] kl*ooz słuchać
clay glina [kleɪ] klej słuchać
climate klimat [ˈklʌɪmət] kl*ajmet słuchać
closed zamknięty [kləʊzd] klołzd słuchać
clothing odzież [ˈkləʊðɪŋ] kl*oł(dz)ing słuchać
co-operation (cooperation) współpraca, współdziałanie [kəʊˌɒpəˈreɪʃ(ə)n] kołoper*ejczyn słuchać
code kod; kodeks [kəʊd] kołd słuchać
collapse kollaps, zawalenie się, runięcie, krach [kəˈlaps] kel*aps słuchać
collar kołnierzyk, kołnierz [ˈkɒlə] k*ale słuchać
colleague kolega z pracy, koleżanka z pracy [ˈkɒliːɡ] k*oliig słuchać
collector kolekcjoner, zbieracz [kəˈlɛktə] kel*ekte słuchać
colony kolonia [ˈkɒləni] k*oleni słuchać
column kolumna [ˈkɒləm] k*alem słuchać
comb grzebień [kəʊm] kołm słuchać
coming nadejście, przybycie [ˈkʌmɪŋ] k*oming słuchać
commander dowódca [kəˈmɑːndə] kem*ande słuchać
commerce handel [ˈkɒməːs] k*omees słuchać
commit popełniać; zobowiązywać, deklarować [kəˈmɪt] kom*yt słuchać
commitment zobowiązanie; poświęcenie, oddanie [kəˈmɪtm(ə)nt] kom*ytment słuchać
companion towarzysz, osoba towarzysząca [kəmˈpanjən] komp*enjen słuchać
compete konkurować [kəmˈpiːt] komp*it słuchać
complaint skarga [kəmˈpleɪnt] kempl*eint słuchać
completion ukończenie, zakończenie [kəmˈpliːʃn] kempl*ijczyn słuchać
complicated skomplikowany, złożony [ˈkɒmplɪkeɪtɪd] k*omplikejtyd słuchać
component składnik, komponent [kəmˈpəʊnənt] komp*ołnent słuchać
compose komponować, układać; tworzyć [kəmˈpəʊz] komp*ołz słuchać
compound związek chemiczny; mieszanina, złożenie [ˈkɒmpaʊnd] k*ompałnd słuchać
concentrate koncentrat, koncentrować [ˈkɒns(ə)ntreɪt] k*onsentrejt słuchać
concentration koncentracja, skupienie [kɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n] konsentr*ejszen słuchać
concept pojęcie [ˈkɒnsɛpt] k*аnsept słuchać
concerning w odniesieniu do (kogoś, czegoś), dotyczący (kogoś, czegoś) [kənˈsəːnɪŋ] kons*eening słuchać
concert koncert; uzgadniać [ˈkɒnsət] k*anset słuchać
conclude wywnioskować, konkludować; zakończyć [kənˈkluːd] konkl*uud słuchać
concrete konkretny; beton, betonowy, betonować [ˈkɒŋkriːt] k*ankrit słuchać
confident przekonany, pewny siebie [ˈkɒnfɪd(ə)nt] k*anfident słuchać
confirm potwierdzać [kənˈfəːm] konf*eem słuchać
conflict konflikt [ˈkɒnflɪkt] k*anflikt słuchać
confuse zdezorientować, pogmatwać, speszyć [kənˈfjuːz] konfj*uz słuchać
confusion zamieszanie, zmieszanie, nieład [kənˈfjuːʒ(ə)n] konfj*użyn słuchać
congratulate gratulować [kənˈɡratjʊleɪt] kongr*atjulejt słuchać
congratulation gratulacje [kənɡratjʊˈleɪʃ(ə)n] kongratjul*ejczyn słuchać
congress kongres [ˈkɒŋɡrɛs] k*ongres słuchać
conscience sumienie [ˈkɒnʃ(ə)ns] k*onszyns słuchać
conscious świadomy, przytomny [ˈkɒnʃəs] k*onszes słuchać
conservative konserwatywny [kənˈsəːvətɪv] kens*eewetiw słuchać
consistent jednolity, konsekwentny; zgodny, o stałych zasadach [kənˈsɪst(ə)nt] kons*ystent słuchać
constant stały, stała [ˈkɒnst(ə)nt] k*onstant słuchać
constitute stanowić, reprezentować; składać się na (np. procenty, liczby) [ˈkɒnstɪtjuːt] k*onstitjut słuchać
constitution konstytucja [kɒnstɪˈtjuːʃ(ə)n] konstitj*uszyn słuchać
construct konstrukcja, konstrukt, konstruować [kənˈstrʌkt] konstr*akt słuchać
consult konsultować się [kənˈsʌlt] kons*alt słuchać

Zobacz i pobierz wszystkie 3000 słów (w formacie PDF)>>>