Angielskie słowa. TOP 3000 (Strona 27)

Spis treści

jak wymawiać angielskie słówkaTranskrypcja fonetyczna w języku angielskim - czyli jak wymawiać angielskie słówka >>>

Niektóre symbole
(ts) lub [θ] - wymawiany jak „s” z koniuszkiem języka między zębami
(dz) lub [ð] - wymawiany jak „z” z koniuszkiem języka między zębami.

Angielski Polskie znaczenie Wymowa Dźwięk
operator operator [ˈɒpəreɪtə] *operejte słuchać
oppose sprzeciwić się, przeciwstawić się [əˈpəʊz] op*ouz słuchać
opposition opozycja, sprzeciw [ɒpəˈzɪʃ(ə)n] opez*iszyn słuchać
option opcja, możliwość, wybór [ˈɒpʃ(ə)n] *opszyn słuchać
organ organ; organy [ˈɔːɡ(ə)n] *oogen słuchać
outcome wynik, rezultat [ˈaʊtkʌm] *autkam słuchać
outer wierzchni, zewnętrzny, najdalszy [ˈaʊtə] *aute słuchać
outline zarys, kontur [ˈaʊtlʌɪn] *autlajn słuchać
output produkcja, wyniki pracy; wyjściowy (np. Dane) [ˈaʊtpʊt] *autput słuchać
outstanding wyróżniający się, wybitny; zaległy, nieuregulowany (np. rachunek) [aʊtˈstandɪŋ] autst*anding słuchać
overall całkowity, ogólny; kitel, fartuch [ˈəʊvərɔːl] *ouwerol słuchać
overcome pokonać, pokonywać [əʊvəˈkʌm] ołwek*am słuchać
ownership własność [ˈəʊnəʃɪp] *ołneszyp słuchać
pace tempo, krok [peɪs] pejs słuchać
pad poduszka, poduszeczka, podkładka; [pad] pad słuchać
painful bolesny [ˈpeɪnfʊl] p*ejnful słuchać
painter malarz [ˈpeɪntə] p*ejnte słuchać
palace pałac [ˈpalɪs] p*alys słuchać
pan rondel, patelnia [pan] pan słuchać
parallel równoleżnik, paralelny [ˈparəlɛl] p*aralel słuchać
parcel parcela, działka, paczka [ˈpɑːs(ə)l] p*aasl słuchać
pardon ułaskawiać, przebaczać, ułaskawienie [ˈpɑːd(ə)n] p*aadon słuchać
parking parkowanie, parking [ˈpɔːkɪŋ] p*aaking słuchać
parliament parlament [ˈpɑːləm(ə)nt] p*aalement słuchać
part-time niepełnoetatowy, na niepełnym etacie [pɑːt tʌɪm] p*aat-tajm słuchać
partial częściowy; stronniczy [ˈpɑːʃ(ə)l] p*aaszel słuchać
participate uczestniczyć, brać udział [pɑːˈtɪsɪpeɪt] paat*isipejt słuchać
participation udział, uczestnictwo [pɑːˌtɪsɪˈpeɪʃn] paatisip*ejszyn słuchać
particle cząstka, cząsteczka, partykuła [ˈpɑːtɪk(ə)l] p*aatikl słuchać
patience cierpliwość, wytrzymałość [ˈpeɪʃ(ə)ns] p*ejszyns słuchać
peaceful spokojny [ˈpiːsfʊl] p*iisful słuchać
permission pozwolenie [pəˈmɪʃ(ə)n] pem*yszen słuchać
personally osobiście, personalnie [ˈpəːs(ə)n(ə)li] p*eeseneli słuchać
pet zwierzątko domowe [pɛt] pet słuchać
petrol benzyna [ˈpɛtr(ə)l] p*etrol słuchać
phase faza [feɪz] fejz słuchać
phenomenon fenomen [fɪˈnɒmɪnən] fin*ominen słuchać
philosophy filozofia [fɪˈlɒsəfi] fyl*osefi słuchać
phrase fraza [freɪz] frejz słuchać
pile stos; włos, puch; pal fundamentowy [pʌɪl] pajl słuchać
pilot pilot [ˈpʌɪlət] p*ajlet słuchać
planet planeta [ˈplanɪt] pl*anyt słuchać
planning planowanie [ˈplanɪŋ] pl*aning słuchać
plastic plastik [ˈplastɪk] pl*astik słuchać
platform platforma; peron [ˈplatfɔːm] pl*atfoom słuchać
plus plus [plʌs] plas słuchać
p.m. po południu [piːˈɛm] pi-em słuchać
pointing zaprawa do spoin [ˈpɔɪntɪŋ] p*ojnting słuchać
pole tyczka, kijek, słup; biegun [pəʊl] połl słuchać
polite uprzejmy, grzeczny [pəˈlʌɪt] pol*ajt słuchać
politician polityk [pɒlɪˈtɪʃ(ə)n] polit*iszyn słuchać
port port [pɔːt] p*oot słuchać
possession posiadanie, posiadany przedmiot, własność [pəˈzɛʃ(ə)n] pez*eszyn słuchać
postage opłata pocztowa [ˈpəʊstɪdʒ] p*ołstidż słuchać
postal pocztowy [ˈpəʊst(ə)l] p*ołstel słuchać
postman listonosz [ˈpəʊs(t)mən] p*oustmen słuchać
postpone odkładać, odraczać, opóźnić [pəʊs(t)ˈpəʊn] postp*oun słuchać
poverty bieda, ubóstwo [ˈpɒvəti] p*oweti słuchać
powder proszek [ˈpaʊdə] p*aude słuchać
practise wprawiać się w czymś, ćwiczyć, praktykować [ˈpraktɪs] pr*aktis słuchać
pray modlić się; błagać [preɪ] prej słuchać
prayer modlitwa [prɛː] pr*ee słuchać
precious cenny, drogocenny [ˈprɛʃəs] pr*eszys słuchać
predict przewidywać [prɪˈdɪkt] pred*ikt słuchać
prepared gotowy, przygotowany [prɪ'pεəd] prip*eed słuchać
presentation prezentacja [prɛz(ə)nˈteɪʃ(ə)n] prezent*ejszyn słuchać
preserve ochraniać, zabezpieczać, konserwować; konserwa [prɪˈzəːv] priz*eew słuchać
presidential prezydencki [ˌprezɪˈdenʃ(ə)l] prezid*enszel słuchać
pretend udawać; twierdzić [prɪˈtɛnd] prit*end słuchać
previously poprzednio, przedtem ['pri:viəsli] pr*iiwiesly słuchać
pride duma, pycha [prʌɪd] prajd słuchać
prince książę, królewicz [prɪns] pryns słuchać
principal kierownik wydziału; dyrektor (w szkole) [ˈprɪnsɪp(ə)l] pr*ynsypel słuchać
probability prawdopodobieństwo [prɒbəˈbɪlɪti] probeb*iliti słuchać
probable prawdopodobny [ˈprɒbəb(ə)l] pr*obabl słuchać
proceed procedować, kontynuować, przejść dalej [prəˈsiːd] pres*iid słuchać
producer producent [prəˈdjuːsə] prodj*use słuchać
productive produktywny [prəˈdʌktɪv] pred*aktyw słuchać
professor profesor [prəˈfɛsə] pref*ese słuchać
progressive progresywny [prəˈɡrɛsɪv] pregr*esiv słuchać
promote promować, propagować, krzewić [prəˈməʊt] prem*out słuchać
prompt podpowiadać, suflerować; powodować [prɒm(p)t] prompt słuchać
pronounce wymawiać [prəˈnaʊns] pron*auns słuchać
pronunciation wymowa [prəˌnʌnsɪˈeɪʃ(ə)n] pronaunsj*ejszyn słuchać
proportion proporcja [prəˈpɔːʃ(ə)n] prep*ooszyn słuchać
prospect perspektywa [ˈprɒspɛkt] pr*ospekt słuchać
provided o ile, pod warunkiem, że [prəˈvʌɪdɪd] prew*ajdid słuchać
providing pod warunkiem; dostarczanie [prəˈvʌɪdɪŋ] prow*ajding słuchać
publication publikacja [ˌpʌblɪˈkeɪʃ(ə)n] pablikejszyn słuchać
publicity rozgłos [pʌbˈlɪsɪti] pabl*ysyti słuchać
pump pompować, pompa [pʌmp] pamp słuchać
purchase zakupić, nabyć, nabycie [ˈpəːtʃɪs] p*eeczys słuchać
purple purpurowy, fioletowy [ˈpəːp(ə)l] p*eepl słuchać
pursue dążyć do (czegoś); ścigać, gonić [pəˈsjuː] pesj*uu słuchać
puzzle puzzle, układanka [ˈpʌz(ə)l] pazl słuchać
qualification kwalifikacja [ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃ(ə)n] kłalifik*ejszyn słuchać
qualify kwalifikować się [ˈkwɒlɪfʌɪ] kł*olifaj słuchać
quarrel sprzeczać się, kłócić się [ˈkwɒr(ə)l] kł*orel słuchać
quote cytat, cytować; wyceniać, podawać cenę [kwəʊt] kł*out słuchać
radical radykalny, radykał [ˈradɪk(ə)l] r*adikel słuchać

Zobacz i pobierz wszystkie 3000 słów (w formacie PDF)>>>