Angielskie słowa. TOP 3000 (Strona 20)

Spis treści

jak wymawiać angielskie słówkaTranskrypcja fonetyczna w języku angielskim - czyli jak wymawiać angielskie słówka >>>

Niektóre symbole
(ts) lub [θ] - wymawiany jak „s” z koniuszkiem języka między zębami
(dz) lub [ð] - wymawiany jak „z” z koniuszkiem języka między zębami.

Angielski Polskie znaczenie Wymowa Dźwięk
steam para wodna, para [stiːm] stim słuchać
steel stal [stiːl] stil słuchać
storm burza, sztorm [stɔːm] st*oom słuchać
stranger nieznajomy, nietutejszy [ˈstreɪn(d)ʒə] str*ejndże słuchać
strength siła [strɛŋθ] stren(ts) słuchać
stress stres, napięcie [strɛs] stres słuchać
structure struktura ['strʌktʃə] str*akcze słuchać
stupid głupi [ˈstjuːpɪd] stj*upid słuchać
style styl [stʌɪl] stajl słuchać
substance substancja ['sʌbstəns] s*abstens słuchać
sudden nagły, niespodziewany ['sʌdn] sadn słuchać
suggestion sugestia [sə'dʒɛstʃn] sadż*esczyn słuchać
surround otaczać, opasywać, otoczenie [sə'raʊnd] ser*aund słuchać
swallow połykać, łyknąć; jaskółka ['swɒləʊ] sł*olou słuchać
swing kołysać, machać czymś (tam i z powrotem) [swɪŋ] słing słuchać
tail ogon [teɪl] tejl słuchać
target zamierzenie, cel ['tɑ:gɪt] t*aaget słuchać
task zadanie [tɑːsk] task słuchać
taxi taksówka [ˈtaksi] taksi słuchać
team zespół [tiːm] t*iim słuchać
technical techniczny ['tɛknɪkl] t*eknikl słuchać
tent namiot [tɛnt] tent słuchać
terrible straszny, okropny [ˈtɛrɪb(ə)l] t*eribl słuchać
text tekst [tɛkst] tekst słuchać
thanks dzięki [θaŋks] (ts)enks słuchać
theatre teatr [ˈθɪətə] (ts)*ijete słuchać
theirs ich [ðɛːz] (dz)*eez słuchać
themselves siebie, sobie; oni sami [ð(ə)mˈsɛlvz] (dz)ems*elwz słuchać
theory teoria ['θɪəri] (ts)*ieri słuchać
throat gardło [θrəʊt] (ts)r*out słuchać
throughout wszędzie, na wskroś, od początku do końca [θru'aʊt] (ts)ru*aut słuchać
thus stąd, tak więc, dlatego [ðʌs] (dz)as słuchać
ticket bilet ['tɪkɪt] t*ikyt słuchać
tight zaciśnięty, ciasny, ograniczony [taɪt] tajt słuchać
tin puszka, pojemnik; cyna (pierwiastek) [tɪn] tin słuchać
tip koniuszek, czubek; napiwek [tɪp] tip słuchać
tired zmęczony; oklepany, wyświechtany [tʌɪəd] t*ajeed słuchać
title tytuł [ˈtʌɪt(ə)l] tajtl słuchać
tongue język [tʌŋ] tann słuchać
tonight dziś wieczorem, dziś w nocy [təˈnʌɪt] tun*ajt słuchać
tool narzędzie [tu:l] tul słuchać
total całkowity, zupełny, totalny ['təʊtl] toutl słuchać
tough trudny, wymagający; twardy, nieustępliwy [tʌf] taf słuchać
tour podróż, wycieczka [tʊə] t*ue słuchać
tourist turysta [ˈtʊərɪst] t*ouryst słuchać
tower wieża ['taʊə] t*ałe słuchać
toy zabawka, gadżet [tɔɪ] toj słuchać
track ścieżka; ślad, trop; tropić [træk] trek słuchać
traffic ruch (np. uliczny) ['træfɪk] tr*afik słuchać
training szkolenie, trening [’treɪnɪŋ] tr*ejning słuchać
transfer przeniesienie, przeprowadzka ['trænsfɜ:] tr*ansfee słuchać
translate tłumaczyć, przetłumaczyć [træns'leɪt] transl*ejt słuchać
transport transport ['trænspɔ:t] tr*anspoot słuchać
traveller podróżnik, podróżniczka [ˈtrav(ə)lə] tr*awele słuchać
treat rozważać, traktować; leczyć; przyjemność [tri:t] tr*iit słuchać
treatment traktowanie; leczenie; podejście [ˈtriːtm(ə)nt] tr*iitment słuchać
trial proces (w sądzie); próba, okres próbny ['traɪəl] tr*ajal słuchać
trick podstęp, trik [trɪk] trik słuchać
trust zaufanie [trʌst] trast słuchać
truth prawda [tru:θ] tr*uu(ts) słuchać
tube rura, rurka, tubka [tjuːb] tjub słuchać
twice dwa razy, dwukrotnie [twaɪs] tłajs słuchać
unable niezdolny [ʌn'eɪbl] an*ejbl słuchać
uncle wujek [ˈʌŋk(ə)l] ankl słuchać
underground metro; podziemny, podziemie [ʌndəˈgraʊnd] andegr*aund słuchać
unemployment bezrobocie [ˌʌnɪmˈplɔɪmənt] animpl*ojment słuchać
union zjednoczenie, unia ['ju:niən] j*unjen słuchać
unit jednostka, sztuka [’juːnɪt] j*unit słuchać
united zjednoczony [ju'naɪtɪd] jun*ajtyd słuchać
unknown nieznany [ˌʌn'nəʊn] ann*oun słuchać
unless jeśli nie, chyba że [ʌnˈlɛs] anl*es słuchać
unusual niezwykły, niespotykany [ʌn'ju:ʒuəl] anj*użuel słuchać
upper górny ['ʌpə] *apee słuchać
urgent pilny, naglący, ponaglający ['ɜ:dʒənt] *eedżent słuchać
useful użyteczny ['ju:sfl] j*usful słuchać
valley dolina [’væli] w*alij słuchać
valuable wartościowy, cenny ['væljʊbl] w*aljubl słuchać
value znaczenie, wartość [ˈvaljuː] w*alju słuchać
variety asortyment, dużo różnych, rozmaitość [və'raɪəti] wer*ajeti słuchać
vegetable roślinny, roślina, warzywo, warzywny [’vεdʒtəbl] w*edżtybl słuchać
version wersja ['vɜ:ʃn] weeżyn słuchać
victory zwycięstwo [ˈvɪkt(ə)ri] w*iktori słuchać
violence violence [’vaɪələns] w*ajlens słuchać
visitor odwiedzający, gość [ˈvɪzɪtə] w*yzyte słuchać
volume głośność; ilość, wielkość ['vɒlju:m] w*oljum słuchać
vote głosować, głosowanie [vəʊt] w*out słuchać
wage płaca, zarobki [weɪdʒ] łejdż słuchać
waiter kelner [ˈweɪtə] w*ejte słuchać
wake budzić, obudzić [weɪk] łejk słuchać
warn ostrzegać, uprzedzać [wɔ:n] ł*oon słuchać
warning ostrzeżenie, przestroga ['wɔ:nɪŋ] ł*ooning słuchać
waste odpady; marnowanie [weɪst] łejst słuchać
weapon broń [ˈwɛp(ə)n] ł*epen słuchać
weekend weekend [wiːkˈɛnd] łik*end słuchać
weigh ważyć [weɪ] łej słuchać
weight waga [weɪt] łejt słuchać
western zachodni ['wɛstən] ł*esten słuchać
wet mokry [wεt] łet słuchać
whatever cokolwiek, wszystko co; cóż to za; w ogóle, ani trochę [wɒt'ɛvə] łot*ewe słuchać
wheel kółko, kółeczko [wi:l] ł*iil słuchać

Zobacz i pobierz wszystkie 3000 słów (w formacie PDF)>>>