Angielskie słowa. TOP 3000 (Strona 13)

Spis treści

jak wymawiać angielskie słówkaTranskrypcja fonetyczna w języku angielskim - czyli jak wymawiać angielskie słówka >>>

Niektóre symbole
(ts) lub [θ] - wymawiany jak „s” z koniuszkiem języka między zębami
(dz) lub [ð] - wymawiany jak „z” z koniuszkiem języka między zębami.

Angielski Polskie znaczenie Wymowa Dźwięk
blind niewidomy, oślepiać [blaɪnd] blajnd słuchać
blame obwiniać, winić, wina [bleɪm] blejm słuchać
bowl miska, miseczka; kula do gry w kręgle [boul] b*oul słuchać
boil wrzeć, zagotować się; czyrak [bɔɪl] bojl słuchać
brain mózg, umysł [breɪn] brejn słuchać
brave odważny [breɪv] brejw słuchać
breath oddech [brɛθ] bre(ts) słuchać
breathe oddychać [bri:ð] br*ii(dz) słuchać
brick cegła [brɪk] brik słuchać
broad szeroki [brɔ:d] brołd słuchać
brush szczotka, pędzel [brʌʃ] brasz słuchać
boot but, bot; bagażnik; ładowanie systemu [bu:t] but słuchać
bush krzak [bʊʃ] busz słuchać
bite ukąsić, ukąszenie [bʌɪt] bajt słuchać
dad tato [dæd] ded słuchać
daddy tata, tatuś [dædi] d*adi słuchać
director dyrektor, reżyser [daɪ'rɛktə] dajr*ekte słuchać
directly bezpośrednio, wprost, prosto [daɪ'rɛktli] dajr*ektli słuchać
domestic wewnętrzny, domowy [də'mɛstɪk] dom*estik słuchać
debt dług [dɛt] det słuchać
define określać, sprecyzować, zdefiniować [dɪ'faɪn] dif*ajn słuchać
declare oświadczyć, oznajmić [dɪ'klɛə] dikl*ee słuchać
delay zwłoka [dɪ'leɪ] dil*ej słuchać
deliver dostarczyć, doręczyć [dɪ'lɪvə] dil*iwe słuchać
deny zaprzeczać [dɪ'naɪ] din*aj słuchać
depend zależeć (od czegoś), polegać (na czymś lub kimś) [dɪ'pɛnd] dyp*end słuchać
description opis [dɪ'skrɪpʃn] deskr*ipszyn słuchać
discussion dyskusja [dɪ'skʌʃn] disk*aszyn słuchać
discovery odkrycie [dɪ'skʌvəri] disk*aweri słuchać
despite mimo (czegoś), wbrew (czemuś) [dɪˈspʌɪt] disp*ajt słuchać
display wywieszać; pokaz [dɪ'spleɪ] displ*ej słuchać
destroy zniszczyć, zrujnować [dɪ'strɔɪ] distr*oj słuchać
determine ustalić, ustalać (np. fakty, przyczyny); determinować [dɪ'tɜ:mɪn] det*eemyn słuchać
division podział, dzielenie; oddział (wojskowy) [dɪ'vɪʒn] dyw*yżyn słuchać
desire ochota, chęć, pragnienie [dɪ'zaɪə] diz*aje słuchać
design projektowanie, model, projekt [dɪ'zaɪn] dyzajn słuchać
disease choroba [dɪ’zi:z] diz*iz słuchać
defence obrona [dɪˈfɛns] dif*ens słuchać
defeat porażka, klęska [dɪˈfi:t] dif*it słuchać
desert wyjechać, opuścić, zdezerterować; pustynia, bezludny, opuszczony [dɪˈzə:t] diz*eet słuchać
dig kopać [dɪg] dig słuchać
disappear znikać [dɪsə'pɪə] disap*ije słuchać
dish półmisek, naczynie [dɪʃ] dysz słuchać
due to, co się komuś należy; należyty, stosowny [dju:] dju słuchać
duck kaczka [dʌk] dak słuchać
dull nieciekawy, nudny, nijaki, matowy (np. kolor) [dʌl] dal słuchać
dust kurz, pył [dʌst] dast słuchać
aid pomoc, wsparcie [eɪd] ejd słuchać
aim cel [eɪm] ejm słuchać
ability zdolność [ə'bɪləti] ab*iliti słuchać
abroad za granicą [ə'brȯd] ebr*od słuchać
adopt adoptować, przyjąć, przyjmować [ə'dɒpt] ed*opt słuchać
additional dodatkowy [ə'dɪʃnəl] ed*yszynal słuchać
affair romans; sprawa, kwestia [ə'fɛə] af*ee słuchać
affect oddziaływać na, mieć wpływ na, afekt [ə'fɛkt] af*ekt słuchać
agreement porozumienie, ugoda [ə'gri:mənt] egr*iment słuchać
according zgadzać (się na coś), uzgadniać (coś); udzielić, wyświadczać [ə'kɔ:dɪŋ] ak*ooding słuchać
acquire nabywać (np. udziały w firmie), zdobywać, przyswajać (np. doświadczenie, wiedzę) [ə'kwaɪə] ekł*aje słuchać
accuse oskarżać [ə'kyüz] akjuz słuchać
alive żywy, pełen energii [ə'laɪv] el*ajw słuchać
analysis analiza [ə'næləsɪs] en*alysys słuchać
announce ogłaszać, obwieszczać [ə'naʊns] en*auns słuchać
apart w oddaleniu, osobno, oddzielnie [ə'pɑ:t] ep*aat słuchać
apartment mieszkanie [ə'pɑ:tmənt] ep*aatment słuchać
appeal apel, wezwanie (o coś), apelować [ə'pi:l] ep*iil słuchać
appearance pojawienie się; wygląd [ə'pɪərəns] ap*irens słuchać
apply aplikować (np. o pracę); stosować, stowaway [ə'plaɪ] epl*aj słuchać
appoint mianować, wyznaczyć [ə'pɔɪnt] ep*oint słuchać
appointment mianowanie, nominacja (na jakieś stanowisko) [ə'pɔɪntmənt] ep*ojntment słuchać
appropriate odpowiedni, stosowny; przywłaszczyć [ə'prəʊpriət] apr*oupriejt słuchać
approve zaaprobować, zatwierdzić [ə'pru:v] epr*uw słuchać
approval zatwierdzenie, aprobata [ə'pru:vl] apr*uwl słuchać
arrival przybycie [ə'raɪvl] er*ajwl słuchać
arise powstawać, pojawiać się, wynikać [ə'raɪz] er*ajz słuchać
arrange zorganizować, planować, aranżować [ə'reɪndʒ] er*ejndż słuchać
arrangement ustalenie, urządzenie, przygotowanie [ə'reɪndʒmənt] er*ejndżment słuchać
arrest aresztować, areszt [ə'rest] ar*est słuchać
aside na bok, na boku, z boku [ə'saɪd] es*ajd słuchać
associate kojarzyć (coś z czymś), wspólnik (w biznesie) [ə'səʊsiət] es*oszijet słuchać
assistant asystent, pomocnik [ə'sistənt] as*ystent słuchać
assume przypuszczać, przyjmować [ə'sju:m] asj*um słuchać
asleep we śnie [ə'sli:p] esl*ip słuchać
ashamed zawstydzony [ə'ʃeimd] esz*ejmd słuchać
attend brać udział, być obecnym, uczestniczyć [ə'tɛnd] et*end słuchać
attract przyciągać, pociągać [ə'trækt] etr*akt słuchać
attractive atrakcyjny, ponętny [ə'træktiv] etr*aktyw słuchać
achieve osiągać, zdobywać (np. cel, dobre rezultaty, sukces) [ə'tʃi:v] ecz*iw słuchać
available dostępny, osiągalny [ə'veɪləbl] aw*ejlabl słuchać
avoid unikać, omijać, uchylać się [ə'vɔɪd] ew*ojd słuchać
admit przyznać (że coś jest prawdą), zgodzić się (z czymś) [əd'mɪt] edm*it słuchać
advice rada, rady [əd'vaɪs] edw*ajs słuchać
advise poradzić, doradzić [əd'vaɪz] edw*ajz słuchać
advance posuwać się naprzód, postępować, rozwijać się, czynić postępy [əd'vɑ:ns] edw*ans słuchać
advantage przewaga, korzyść [əd'vɑ:ntɪdʒ] edw*entydż słuchać
advert reklama, ogłoszenie, nadmienić, wspomnieć [əd'vɜ:t] adw*eet słuchać
advertisement reklama, ogłoszenie [əd'vɜ:tɪsmənt] adw*eetisment słuchać
administration administracja, administrowanie [ədmɪnɪ'streɪʃn] admynystr*ejszn słuchać
association stowarzyszenie, zrzeszenie, asocjacja [əsəʊsi'eɪʃn] esosij*ejszyn słuchać
earn zarabiać [ɜ:n] e(r)n słuchać
fan wentylator, wachlarz; kibic, fan [fæn] fan słuchać

Zobacz i pobierz wszystkie 3000 słów (w formacie PDF)>>>