Angielskie słowa. TOP 3000 (Strona 25)

Spis treści

jak wymawiać angielskie słówkaTranskrypcja fonetyczna w języku angielskim - czyli jak wymawiać angielskie słówka >>>

Niektóre symbole
(ts) lub [θ] - wymawiany jak „s” z koniuszkiem języka między zębami
(dz) lub [ð] - wymawiany jak „z” z koniuszkiem języka między zębami.

Angielski Polskie znaczenie Wymowa Dźwięk
grave grób, mogiła; gravis; poważny, posępny [ɡreɪv] grejw słuchać
greatly bardzo, ogromnie, znacznie [ˈɡreɪtli] gr*ejtli słuchać
greet witać, przywitać [ɡriːt] gr*iit słuchać
growing rosnący, rosnąć, rozwijać [ˈgrəʊɪŋ] gr*owing słuchać
grown-up dorosły grown-ap słuchać
guarantee gwarantować [ɡar(ə)nˈtiː] garent*ii słuchać
guilty winny [ˈɡɪlti] g*ilti słuchać
hammer młotek; walić, uderzać [ˈhamə] h*ame słuchać
handkerchief chustka, chusteczka [ˈhaŋkətʃɪf] h*ankeczif słuchać
handsome przystojny; okazały; pokaźny; hojny [ˈhans(ə)m] h*andsem słuchać
happiness szczęście [ˈhapɪnəs] h*apines słuchać
harbour port, przystań [ˈhɑːbə] h*aabe słuchać
harvest plony, zbiory, zbierać (plony) [ˈhɑːvɪst] h*aawest słuchać
headache ból głowy [ˈhɛdeɪk] h*edejk słuchać
headquarters centrala, główne biuro [hɛdˈkwɔːtəz] hedkł*ootez słuchać
heating ogrzewanie [ˈhiːtɪŋ] h*iiting słuchać
heaven niebo (w religii) [ˈhɛv(ə)n] h*ewen słuchać
heavily ciężko, mocno; bardzo; ociężale [ˈhɛvɪli] h*ewili słuchać
heel pięta [hiːl] h*iil słuchać
hell piekło [hɛl] hel słuchać
helpful pomocny [ˈhɛlpfʊl] h*elpful słuchać
hen kura, gęś, kwoka [hɛn] hen słuchać
hero bohater [ˈhɪərəʊ] h*irou słuchać
hesitate wahać się [ˈhɛzɪteɪt] h*ezytejt słuchać
hi cześć [hʌɪ] haj słuchać
highlight główna atrakcja; punkt kulminacyjny; przegląd najważniejszych wydarzeń [ˈhʌɪlʌɪt] h*ajlajt słuchać
highway autostrada [ˈhʌɪweɪ] h*ajłej słuchać
historic historyczny, dziejowy [hɪˈstɒrɪk] hist*orik słuchać
historical historyczny [hɪˈstɒrɪk(ə)l] hyst*orikel słuchać
holder posiadacz, okaziciel; pojemnik, stojak; uchwyt [ˈhəʊldə] h*oulde słuchać
holy święty [ˈhəʊli] h*ouli słuchać
homework praca domowa [ˈhəʊmwəːk] h*ołmłeek słuchać
honey miód [ˈhʌni] h*ani słuchać
honourable zaszczytny, czcigodny, honorowy [ˈɒn(ə)rəb(ə)l] *onerebl słuchać
hook hak [hʊk] huk słuchać
horseback grzbiet koński [ˈhɔːsbak] h*oosbak słuchać
household gospodarstwo domowe [ˈhaʊshəʊld] h*aushold słuchać
housewife gospodyni domowa [ˈhaʊswʌɪf] h*ausłajf słuchać
housing domy mieszkalne, mieszkania, warunki mieszkaniowe; osłona, obudowa silnika [haʊzɪŋ] h*auzing słuchać
hunger głód [ˈhʌŋɡə] h*ange słuchać
hunter myśliwy [ˈhʌntə] h*ante słuchać
hut chałupa, chata, szałas [hʌt] hat słuchać
ideal idealny [ʌɪˈdɪəl] ajd*ijal słuchać
identification identyfikacja [ʌɪˌdɛntɪfɪˈkeɪʃ(ə)n] ajdentifik*ejszyn słuchać
identity tożsamość, identyczność [ʌɪˈdɛntɪti] ajd*entyti słuchać
idle bezczynny, leniwy, próżnować [ˈʌɪd(ə)l] ajdl słuchać
ignore ignorować [ɪɡˈnɔː] ign*oo słuchać
illegal nielegalny [ɪˈliːɡ(ə)l] il*igol słuchać
illustrate ilustrować [ˈɪləstreɪt] *ilustrejt słuchać
imagination wyobraźnia [ɪˌmadʒɪˈneɪʃ(ə)n] imadżyn*ejszyn słuchać
imply implikować [ɪmˈplʌɪ] impl*aj słuchać
import import, importować [ɪmˈpɔːt] imp*oot słuchać
impose narzucać (np. zasady), nakładać (np. kary) [ɪmˈpəʊz] imp*ouz słuchać
impression wrażenie [ɪmˈprɛʃ(ə)n] impr*eszyn słuchać
incident incydent [ˈɪnsɪd(ə)nt] *insydent słuchać
increasingly coraz bardziej [ɪnˈkriːsɪŋli] inkr*iisinli słuchać
index indeks; wskaźnik [ˈɪndɛks] *indeks słuchać
indication oznaczenie, oznaka, przejaw [ɪndɪˈkeɪʃ(ə)n] indik*ejszyn słuchać
indoors w domu, w budynku [ɪnˈdɔːz] ind*ooz słuchać
injure ranić [ˈɪndʒə] *indże słuchać
injury uraz, uszkodzenie [ˈɪn(d)ʒ(ə)ri] *indżeri słuchać
ink atrament [ɪŋk] ink słuchać
inner wewnętrzny [ɪnə] *ine słuchać
inquire (enquire) zapytać, pytać [ɪnˈkwʌɪə] inkł*aje słuchać
inquiry (enquiry) zapytanie, prośba [ɪnˈkwʌɪri] inkł*ajri słuchać
insist nalegać, domagać się [ɪnˈsɪst] ins*yst słuchać
instant natychmiastowy, chwila, moment [ˈɪnst(ə)nt] *instent słuchać
instruction instrukcja [ɪnˈstrʌkʃ(ə)n] instr*akszyn słuchać
intelligence inteligencja [ɪnˈtɛlɪdʒ(ə)ns] int*elydżens słuchać
intelligent inteligentny, rozumny [ɪnˈtɛlɪdʒ(ə)nt] int*elydżent słuchać
interfere mieszać się, wtrącać się [ɪntəˈfɪə] intef*ie słuchać
interpret tłumaczyć ustnie, interpretować [ɪnˈtəːprɪt] int*eeprit słuchać
interpretation interpretacja [ɪntəːprɪˈteɪʃ(ə)n] inteeprit*ejszyn słuchać
interrupt przerywać, przeszkadzać [ɪntəˈrʌpt] interapt słuchać
interval interwał [ˈɪntəv(ə)l] *intewel słuchać
interview wywiad, rozmowa kwalifikacyjna [ˈɪntəvjuː] *intewju słuchać
invention wynalazek [ɪnˈvɛnʃ(ə)n] inw*enszyn słuchać
invest inwestować [ɪnˈvɛst] inw*est słuchać
investigate prowadzić dochodzenie, badać [ɪnˈvɛstɪɡeɪt] inw*estigejt słuchać
investment inwestycja [ɪnˈvɛs(t)m(ə)nt] inw*estment słuchać
involved zamieszany, zaangażowany; zawiły [ɪnˈvɒlvd] inw*olwd słuchać
jacket kurtka, żakiet [ˈdʒakɪt] dż*akyt słuchać
jaw szczęka, buzia; umoralniająca gadka, kazanie [dʒɔː] dż*oo słuchać
jet odrzutowiec; strumień, wytrysk [dʒɛt] dżet słuchać
jewel klejnot [ˈdʒuːəl] dż*uel słuchać
journal czasopismo, gazeta [ˈdʒəːn(ə)l] dż*eenel słuchać
journalist dziennikarz [ˈdʒəːn(ə)lɪst] dż*eenelyst słuchać
junior junior [ˈdʒuːnɪə] dż*unie słuchać
justify usprawiedliwiać, justować [ˈdʒʌstɪfʌɪ] dż*astifaj słuchać
keeper dozorca, kustosz [ˈkiːpə] k*iipe słuchać
kid dzieciak; koźlę; żartować [kɪd] kid słuchać
kingdom królestwo [ˈkɪŋdəm] k*indem słuchać
knot węzeł, supeł [nɒt] not słuchać
label metka, etykieta [ˈleɪb(ə)l] lejbl słuchać
laboratory (lab) laboratorium [ləˈbɒrəˌt(ə)ri] leb*oretri słuchać
ladder drabina [ˈladə] l*ade słuchać
landing lądowanie, lądować [ˈlandɪŋ] l*anding słuchać
landlord właściciel (wynajmujący komuś mieszkanie czy budynek) [ˈlan(d)lɔːd] l*andlood słuchać
largely w dużej mierze [ˈlɑːdʒli] l*aadżli słuchać
lately ostatnio [ˈleɪtli] l*ejtli słuchać

Zobacz i pobierz wszystkie 3000 słów (w formacie PDF)>>>