Angielskie słowa. TOP 3000 (Strona 16)

Spis treści

jak wymawiać angielskie słówkaTranskrypcja fonetyczna w języku angielskim - czyli jak wymawiać angielskie słówka >>>

Niektóre symbole
(ts) lub [θ] - wymawiany jak „s” z koniuszkiem języka między zębami
(dz) lub [ð] - wymawiany jak „z” z koniuszkiem języka między zębami.

Angielski Polskie znaczenie Wymowa Dźwięk
presence obecność ['prɛzns] prezns słuchać
previous poprzedni ['pri:viəs] pr*iwjes słuchać
relative względny, relatywny ['rɛlətɪv] r*elatiw słuchać
recent najnowszy, niedawny ['ri:snt] r*isent słuchać
recently ostatnio, niedawno ['ri:sntli] r*isentli słuchać
reasonable rozsądny, realistyczny, osiągalny ['ri:znəbl] r*iizenebl słuchać
ruler władca, władczyni; linijka ['ru:lə] r*ule słuchać
salary pensja, płaca ['sæləri] s*alari słuchać
satisfy satysfakcjonować ['sætɪsfaɪ] s*atysfaj słuchać
solid stały, zbity (twardy) ['sɒlɪd] s*olid słuchać
seldom rzadko ['sɛldəm] s*eldem słuchać
surface powierzchnia, powierzchniowy ['sɜ:fɪs] s*eefys słuchać
slightly nieznacznie, nieco ['slaɪtli] sl*ajtli słuchać
suffer cierpieć, znosić ['sʌfə] s*afe słuchać
otherwise inaczej ['ʌðəwaɪz] *a(dz)ełajz słuchać
hearing słuch [’hɪərɪŋ] h*iring słuchać
healthy zdrowy [’hεlθi] h*el(ts)i słuchać
image wizerunek, obraz [’ɪmɪdʒ] *imydż słuchać
interested zaciekawiony, zainteresowanie [’ɪntrəstɪd] *intrestyd słuchać
liquid płyn [’lɪkwɪd] l*ykłid słuchać
literature literatura [’lɪtrətʃə] l*itricze(r) słuchać
medical medyczny [’mεdɪkl] m*edikl słuchać
medicine medycyna [’mεdsn] m*edisin słuchać
neighbour (neighbor) sąsiad [’neɪbə] n*ejbo(r) słuchać
rapidly szybko [’ræpɪdli] r*apidli słuchać
railway / railroad kolej (żelazna) [’reɪlweɪ] r*ejlłej / [’reɪlroʊd] r*ejlrołd słuchać
lonely samotny [`ləʊnli] l*ounli słuchać
therefore dlatego, zatem [ˈðɛːfɔː] (dz)*eefoo słuchać
possibly być może, możliwe [ˈpɒsɪbli] p*osybli słuchać
pleasant przyjemny [ˈplez(ə)nt] pl*ezent słuchać
punish ukarać [ˈpʌnɪʃ] p*anisz słuchać
punishment kara, cięgi, wycisk [ˈpʌnɪʃmənt] p*aniszment słuchać
rubber guma [ˈrʌbə] r*abe słuchać
similar podobny [ˈsɪmɪlə] s*ymile słuchać
struggle borykać się, wysilać się, zmagać się [ˈstrʌɡ(ə)l] str*agl słuchać
stomach brzuch, żołądek [ˈstʌmək] st*omek słuchać
silence cisza [ˈsʌɪləns] s*ajlens słuchać
silent cichy, milczący [ˈsʌɪlənt] s*ajlent słuchać
threaten grozić, straszyć [ˈθret(ə)n] (ts)r*eten słuchać
possibility możliwość [ˌpɒsə'bɪləti] pasyb*ylyti słuchać
preparation przygotowanie, przyrządzanie [ˌprɛpə'reɪʃn] preper*ejszyn słuchać
representative charakterystyczny, okazowy; reprezentatywny, przedstawicielski; przedstawiciel [ˌrɛprɪ'zɛntətɪv] repriz*entetyw słuchać
identify identyfikować, rozpoznawać, utożsamiać [aɪ'dɛntɪfaɪ] ajd*entifaj słuchać
opportunity okazja, możliwość [ɒpə'tju:nəti] oportj*unyti słuchać
jam dżem; ścisk [dʒæm] dżem słuchać
joke żart [dʒəʊk] dż*ouk słuchać
joy radość, radować się [dʒɔɪ] dżoj słuchać
joint spoina; złącze, spojenie, połączenie [dʒɔɪnt] dżojnt słuchać
juice sok [dʒu:s] dżus słuchać
judge osądzać, sądzić, sędzia [dʒʌdʒ] dżadż słuchać
occasion sposobność, okazja [ə'keɪʒn] ok*ejżen słuchać
occur wydarzyć się, wystąpić [ə'kɜ:] ek*e(r) słuchać
obtain uzyskać, otrzymać [əb'teɪn] obt*ejn słuchać
observe obserwować, patrzeć [əb'zɜ:v] obz*eew słuchać
owe być winnym, być dłużnym [əʊ] *ou słuchać
guard strażnik, ochrona, chronić, ochraniać [gɑ:d] g*aad słuchać
guess przypuszczenie, domysł, zgadywać, odgadywać; “I guess”- chyba tak [gɛs] ges słuchać
guest gość [gɛst] gest słuchać
grant grant, dotacja; wyrażać zgodę, przyznawać [grɑ:nt] grant słuchać
growth wzrost, rośnięcie [grəʊθ] gr*ou(ts) słuchać
hide chować, ukrywać [haɪd] hajd słuchać
height wzrost, wysokość [haɪt] hajt słuchać
harm szkoda, krzywda [hɑ:m] harm słuchać
hate nienawidzić, nie znosić, nie cierpieć [heɪt] hejt słuchać
herself sobie, sama [hə:'sɛlf] hees*elf słuchać
hers jej (kobiety, dziewczyny) [hə:z] h*eez słuchać
host pan domu, gospodarz [həʊst] h*oust słuchać
hurt ból, szkoda, uraza, zranić, boleć [hɜ:t] h*eet słuchać
hill wzgórze, pagórek [hɪl] hyl słuchać
himself sam, się, siebie [hɪm'sɛlf] hims*elf słuchać
huge olbrzymi, ogromny [hju:dʒ] hjudż słuchać
hunt polować [hʌnt] hant słuchać
hungry głodny [hʌŋgri] h*angri słuchać
leadership kierownictwo, przywództwo [ˈliːdəʃɪp] l*ideszip słuchać
imagine wyobrażać sobie [ɪ'mædʒɪn] ym*adżyn słuchać
immediate natychmiastowy; bezpośredni, najbliższy [ɪ'mi:diət] im*idiet słuchać
immediately natychmiast; bezpośrednio [ɪ'mi:diətli] im*idietli słuchać
initial początkowy, wstępny [ɪ'nɪʃl] in*iszl słuchać
impossible niemożliwy [ɪm'pɒsəbl] imp*osybl słuchać
importance znaczenie, ważność [ɪm'pɔ:təns] imp*otens słuchać
improve poprawiać się, poprawiać [ɪm'pru:v] impr*uw słuchać
improvement poprawa [ɪm'pru:vmənt] impr*uwment słuchać
indeed w rzeczy samej, rzeczywiście, istotnie [ɪn'di:d] ind*id słuchać
industrial przemysłowy, industrialny [ɪn'dʌstriəl] ind*astrial słuchać
inform informować [ɪn'fɔ:m] inf*oom słuchać
including w tym, łącznie z, wliczając w to [ɪn'klu:dɪŋ] inkl*uding słuchać
insurance ubezpieczenie, ubezpieczeniowy [ɪn'ʃʊərəns] insz*urens słuchać
intend mieć na myśli, mieć zamiar; przeznaczać [ɪn'tɛnd] int*end słuchać
intention intencja, zamiar [ɪn'tɛnʃn] int*enszyn słuchać
internal wewnętrzny [ɪn'tɜːn(ə)l] int*eenel słuchać
invite zapraszać [ɪn'vaɪt] inw*ajt słuchać
involve wymagać, pociągać za sobą, wciągać [ɪn'vɒlv] inw*olw słuchać
invent wynaleźć, zmyślać [ɪn'vɛnt] inw*ent słuchać
independent niezależny [ɪndɪ'pɛndənt] indip*endent słuchać
individual indywidualny, osobisty [ɪndɪ'vɪdʒuəl] indiw*idźuel słuchać
independence niezależność [ɪndɪ’pεndəns] indip*endens słuchać
institution instytucja [ɪnstɪ’tju:ʃn] institj*uszyn słuchać
introduce wprowadzać; zapoznawać [ɪntrə'dju:s] introdj*us słuchać
introduction prezentacja, zapoznanie [ɪntrə'dʌkʃn] introd*akszyn słuchać
inch cal (2,54 centymetra) [ɪntʃ] *yncz słuchać

Zobacz i pobierz wszystkie 3000 słów (w formacie PDF)>>>