Angielskie słowa. TOP 3000 (Strona 26)

Spis treści

jak wymawiać angielskie słówkaTranskrypcja fonetyczna w języku angielskim - czyli jak wymawiać angielskie słówka >>>

Niektóre symbole
(ts) lub [θ] - wymawiany jak „s” z koniuszkiem języka między zębami
(dz) lub [ð] - wymawiany jak „z” z koniuszkiem języka między zębami.

Angielski Polskie znaczenie Wymowa Dźwięk
laughter śmiech [ˈlɑːftə] l*afte słuchać
launch lansowanie, wypuszczanie (nowego produktu); wystrzelenie, start (rakiety w kosmos) [lɔːn(t)ʃ] l*ooncz słuchać
layer warstwa [ˈleɪə] l*eje słuchać
league liga [liːɡ] l*iig słuchać
learning uczyć się, dowiedzieć się [ˈləːnɪŋ] l*eening słuchać
lecture wykład [ˈlɛktʃə] l*ekcze słuchać
legislation ustawodawstwo, legislacja [lɛdʒɪsˈleɪʃ(ə)n] ledżisl*ejszyn słuchać
lemon cytryna [ˈlɛmən] l*emen słuchać
lesser mniejszy, niższy [ˈlɛsə] l*ese słuchać
liberal liberalny [ˈlɪb(ə)r(ə)l] l*ibrel słuchać
liberty wolność, swoboda [ˈlɪbəti] l*ibeti słuchać
lid pokrywka, wieko [lɪd] lid słuchać
limited ograniczony, limitowany [ˈlɪmɪtɪd] l*ymytyd słuchać
lion lew [ˈlʌɪən] l*ajen słuchać
literary literacki [ˈlɪt(ə)(rə)ri] l*itereri słuchać
lively pełen życia, żwawy [ˈlʌɪvli] l*ajwli słuchać
locate zlokalizować, umieścić, ulokować [lə(ʊ)ˈkeɪt] lołk*ejt słuchać
location lokalizacja, położenie [lə(ʊ)ˈkeɪʃ(ə)n] lołk*ejszyn słuchać
log dziennik pokładowy; polano [lɒɡ] log słuchać
lover kochanek, kochanka, miłośnik [ˈlʌvə] l*owe słuchać
loyal lojalny [ˈlɔɪəl] l*ojel słuchać
luggage bagaż [ˈlʌɡɪdʒ] l*agydż słuchać
lung płuco [lʌŋ] lang słuchać
machinery maszyny, maszyneria, mechanizm [məˈʃiːn(ə)ri] mesz*yneri słuchać
magic magia [ˈmadʒɪk] m*adżik słuchać
maintenance utrzymywanie w niezmiennym stanie [ˈmeɪnt(ə)nəns] m*ejntenens słuchać
making produkować, robić, zrobienie, stworzenie [ˈmeɪkɪŋ] m*ejking słuchać
manufacturer fabrykant, producent [ˌmanjʊˈfaktʃ(ə)rə(r)] menjuf*akczerer słuchać
marketing marketing [ˈmɑːkɪtɪŋ] m*aaketing słuchać
mathematics (math) matematyka [maθ(ə)ˈmatɪks] ma(ts)em*atiks słuchać
maximum maksimum [ˈmaksɪməm] m*aksimem słuchać
meanwhile tymczasem [ˈmiːnwʌɪl] m*iinłajl słuchać
measurement wymiar, pomiar [ˈmɛʒəm(ə)nt] m*eżement słuchać
melt topić, roztapiać [mɛlt] melt słuchać
membership członkostwo [ˈmɛmbəʃɪp] m*embeszyp słuchać
mental umysłowy, psychiczny [ˈmɛnt(ə)l] m*entel słuchać
merchant handlowiec [ˈməːtʃ(ə)nt] m*eeczent słuchać
mercy łaska, litość, miłosierdzie [ˈməːsi] m*ersi słuchać
mere wyłączny, samodzielny; zwyczajny; zaledwie; jezioro [mɪə] m*ie słuchać
metre metr [ˈmiːtə] m*iite słuchać
midnight północ [ˈmɪdnʌɪt] m*idnajt słuchać
mild łagodny, umiarkowany [mʌɪld] m*ajld słuchać
mill młyn, mielić [mɪl] mil słuchać
miner górnik [ˈmʌɪnə] m*ajne słuchać
minimum minimum [ˈmɪnɪməm] m*ynymum słuchać
ministry ministerstwo [ˈmɪnɪstri] m*ynystri słuchać
minor drobny, niewielki, drugorzędny; niepełnoletni; minorowy [ˈmʌɪnə] m*ajne słuchać
minority mniejszość; niepełnoletność [mʌɪˈnɒrɪti] majn*oryti słuchać
mixed przemieszany; mieszać [mɪkst] mikst słuchać
mixture mieszanka [ˈmɪkstʃə] m*ikscze słuchać
moderate umiarkowany; złagodzić, powściągać; moderować [ˈmɒd(ə)rət] m*oderet słuchać
monitor monitor [ˈmɒnɪtə] m*onyte słuchać
monkey małpa [ˈmʌŋki] m*anki słuchać
mood nastrój, atmosfera [muːd] mud słuchać
moral moralny [ˈmɒr(ə)l] m*orel słuchać
moreover co więcej, prócz tego [mɔːrˈəʊvə] mor*ouwe słuchać
motorcycle motocykl [ˈməʊtəsʌɪk(ə)l] m*outosajkl słuchać
movie film [ˈmuːvi] m*uwi słuchać
moving poruszający, ruchomy; wzruszający [ˈmuːvɪŋ] m*uwing słuchać
multiply mnożyć, pomnożyć [ˈmʌltɪplʌɪ] m*altiplaj słuchać
muscle [ˈmʌs(ə)l] masl słuchać
musician muzyk [mjuːˈzɪʃ(ə)n] mjuz*yszyn słuchać
mysterious mięsień [mɪˈstɪərɪəs] myst*yrijes słuchać
mystery tajemnica, tajemniczość [ˈmɪst(ə)ri] m*ysteri słuchać
nationality obywatelstwo, narodowość [naʃəˈnalɪti] naszn*alyti słuchać
naturally oczywiście, z pewnością [ˈnatʃ(ə)rəli] n*aczureli słuchać
neat czysty, schludny, porządny [ni:t] n*iit słuchać
necessarily [ˈnɛsəs(ə)rɪli] n*eseserely słuchać
necessity konieczność [nɪˈsɛsɪti] nes*esyti słuchać
neglect zaniedbać, zaniedbanie [nɪˈɡlɛkt] negl*ekt słuchać
neighbouring sąsiedni [ˈneɪb(ə)rɪŋ] n*ejbering słuchać
nerve nerw [nəːv] n*eew słuchać
nervous zdenerwowany [ˈnəːvəs] n*eewys słuchać
network sieć [ˈnɛtwəːk] n*etłeek słuchać
nevertheless niemniej jednak, jednakże [nɛvəðəˈlɛs] newe(dz)el*es słuchać
noble szlachetny, szlachecki [ˈnəʊb(ə)l] n*oubl słuchać
nod kiwnąć głową, kiwnięcie [nɒd] nod słuchać
noisy hałasujący, hałaśliwy [ˈnɔɪzi] n*ojzi słuchać
nonsense nonsens, bzdura [ˈnɒns(ə)ns] n*onsens słuchać
normally zazwyczaj [ˈnɔːm(ə)li] n*oomeli słuchać
notion myśl, pomysł; pojęcie [ˈnəʊʃ(ə)n] n*ołszyn słuchać
noun rzeczownik [naʊn] nałn słuchać
novel powieść; nowatorski [ˈnɒv(ə)l] n*ouwel słuchać
nowadays w dzisiejszych czasach, obecnie [ˈnaʊədeɪz] n*aładejz słuchać
numerous liczny [ˈnjuːm(ə)rəs] nj*umeros słuchać
nursery żłobek [ˈnəːs(ə)ri] n*eeseri słuchać
obey podporządkowywać się [ə(ʊ)ˈbeɪ] eb*ej słuchać
objection zarzut, sprzeciw, zastrzeżenie [əbˈdʒɛkʃ(ə)n] ebdż*ekszen słuchać
objective obiektywny; cel [əbˈdʒɛktɪv] ebdż*ektiw słuchać
observation obserwacja [ɒbzəˈveɪʃ(ə)n] obzew*ejszyn słuchać
observer obserwator [əbˈzəːvə] obz*ewe słuchać
occasional okazjonalny, sporadyczny [əˈkeɪʒ(ə)n(ə)l] ek*ejżynel słuchać
occasionally okazjonalnie, od czasu do czasu [əˈkeɪʒ(ə)n(ə)li] ek*ejżyneli słuchać
occupation okupacja; zawód, zajęcie [ɒkjʊˈpeɪʃ(ə)n] okjup*ejszyn słuchać
odd dziwny; nieparzysty; więcej niż, ponad [ɒd] od słuchać
offence wykroczenie; obraza [əˈfɛns] of*ens słuchać
offend urazić, obrazić; popełnić wykroczenie [əˈfɛnd] of*end słuchać
offensive ofensywa; obraźliwy, chamski [əˈfɛnsɪv] of*ensyw słuchać
oneself samemu, siebie [wʌnˈsɛlf] łans*elf słuchać
onto do, na [ˈɒntuː] *ontju słuchać

Zobacz i pobierz wszystkie 3000 słów (w formacie PDF)>>>