Angielskie słowa. TOP 3000 (Strona 10)

Spis treści

jak wymawiać angielskie słówkaTranskrypcja fonetyczna w języku angielskim - czyli jak wymawiać angielskie słówka >>>

Niektóre symbole
(ts) lub [θ] - wymawiany jak „s” z koniuszkiem języka między zębami
(dz) lub [ð] - wymawiany jak „z” z koniuszkiem języka między zębami.

Angielski Polskie znaczenie Wymowa Dźwięk
the przedimek określony występujący przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej [ðə] (dz)e słuchać
their ich [ðɛː] (dz)*ee słuchać
them ich, je, nimi, nich [ðɛm] (dz)em słuchać
then następnie, potem, zatem; po czym, z kolei [ðɛn] (dz)en słuchać
there tam [ðɛː] (dz)*ee słuchać
these te [ðiːz] (dz)iz słuchać
they oni [ðeɪ] (dz)ej słuchać
thick gruby, gęsty [θɪk] (ts)yk słuchać
thin cienki, chudy; rozrzedzony [θɪn] (ts)yn słuchać
thing rzecz, obiekt, sprawa [θɪŋ] (ts)yng słuchać
think myśleć, sądzić [θɪŋk] (ts)ynk słuchać
third trzeci [θəːd] (ts)*eed słuchać
thirteen trzynaście [θəːˈtiːn] (ts)et*iin słuchać
thirty trzydzieści [ˈθəːti] (ts)*eti słuchać
this to [ðɪs] (dz)ys słuchać
those tamte [ðəʊz] (dz)ołz słuchać
though mimo że, chociaż [ðəʊ] (dz)oł słuchać
thought myśl, myśleć [θɔːt] (ts)*oot słuchać
thousand tysiąc [ˈθaʊz(ə)nd] (ts)*ałzend słuchać
three trzy [θriː] (ts)ri słuchać
through na wskroś, przez [θruː] (ts)ru słuchać
throw rzucać, rzut [θrəʊ] (ts)roł słuchać
thursday czwartek [ˈθəːzdeɪ] (ts)*eezdej słuchać
tie zawiązywać; krawat [tʌɪ] taj słuchać
till kasa; do, dopóki, aż, dopóki nie [tɪl] til słuchać
time czas; raz (np. w zwrocie "ile razy?") [tʌɪm] tajm słuchać
to używane w odniesieniu do działania czy stanu, który się opisuje [tʊ] tu słuchać
today dzisiaj [təˈdeɪ] tud*ej słuchać
together razem [təˈgɛðə] tug*e(dz)e słuchać
tomorrow jutro [təˈmɒrəʊ] tum*oroł słuchać
too zbyt; także [tuː] tu słuchać
tooth ząb [tuːθ] tu(ts) słuchać
teeth zęby [tiːθ] t*ii(ts) słuchać
top wierzchołek, szczyt [tɒp] top słuchać
touch dotykać, dotknięcie [tʌtʃ] tacz słuchać
towards w kierunku, w stronę; wobec (np. uczucie, postawa) [təˈwɔːdz] teł*oods słuchać
town miasteczko, małe miasto (mniejsze niż "city") [taʊn] tałn słuchać
trade handel, handlować [treɪd] trejd słuchać
train pociąg; trenować [treɪn] trejn słuchać
travel podróżować, podróż [ˈtrav(ə)l] tr*awel słuchać
tree drzewo [triː] tri słuchać
trip wycieczka, krótka podróż; potknięcie [trɪp] tryp słuchać
trouble trudności, kłopot [ˈtrʌb(ə)l] trabl słuchać
true prawdziwy, to prawda [truː] tru słuchać
try próbować, próba, usiłowanie [trʌɪ] traj słuchać
tuesday wtorek [ˈtjuːzdeɪ] tj*uzdi słuchać
turn obracać się, obrócić się, obracać [təːn] t*een słuchać
twelve dwanaście [twɛlv] tłelw słuchać
twenty dwadzieścia [ˈtwɛnti] tł*enti słuchać
two dwa [tuː] tu słuchać
type typ; pisać (na komputerze) [tʌɪp] tajp słuchać
under pod (czymś) [ˈʌndə] *ande słuchać
understand rozumieć, pojmować [ʌndəˈstand] andest*end słuchać
university uniwersytet [juːnɪˈvəːsɪti] juniw*esyti słuchać
until do, dopóki [ənˈtɪl] ant*il słuchać
up w górę [ʌp] ap słuchać
upon od, na [əˈpɒn] ap*on słuchać
us nas, nam [ʌs] as słuchać
use używać, zużywać [juːz] juz słuchać
used używany [juːzd] just słuchać
usual zwykły, zwyczajny [ˈjuːʒʊəl] j*użual słuchać
usually zazwyczaj [ˈjuːʒʊəli] j*użueli słuchać
various przeróżny, różny [ˈvɛːrɪəs] w*arjes słuchać
very bardzo [ˈvɛri] weri słuchać
view pogląd [vjuː] wju słuchać
village wieś, wioska [ˈvɪlɪdʒ] w*ylydż słuchać
visit odwiedzać [ˈvɪzɪt] w*yzyt słuchać
voice głos [vɔɪs] wojs słuchać
wait czekać [weɪt] łejt słuchać
walk chodzić [wɔːk] ł*ook słuchać
wall mur, ściana [wɔːl] ł*ool słuchać
want chcieć [wɒnt] łont słuchać
war wojna [wɔː] ło(r) słuchać
warm ciepły, ogrzewać [wɔːm] ł*oom słuchać
wash myć [wɒʃ] łosz słuchać
watch oglądać, obserwować [wɒtʃ] łocz słuchać
water woda [ˈwɔːtə] ł*ote słuchać
wave fala [weɪv] łejw słuchać
way droga; sposób [weɪ] łej słuchać
we my [wiː] łi słuchać
weak słaby [wiːk] łik słuchać
wear nosić, noszenie; wycierać się, przecierać się [wɛː] ł*ee słuchać
weather pogoda [ˈwɛðə] ł*e(dz)e słuchać
wednesday środa [ˈwɛnzdeɪ] ł*enzdej słuchać
week tydzień [wiːk] łik słuchać
welcome powitanie, witaj! [ˈwɛlkəm] ł*elkam słuchać
well dobrze [wɛl] łel słuchać
west zachód (kierunek) [wɛst] łest słuchać
what co [wɒt] łot słuchać
when kiedy, gdy [wɛn] łen słuchać
where gdzie [wɛː] ł*ee słuchać
whether czy [ˈwɛðə] ł*e(dz)e słuchać
which który, która, które [wɪtʃ] łicz słuchać
while podczas, w trakcie [wʌɪl] łajl słuchać
white biały [wʌɪt] łajt słuchać
who kto [huː] hu słuchać
whole cały, kompletny, w całości [həʊl] h*oul słuchać
whom kogo, którego, których [huːm] hum słuchać
whose czyj, czyja, czyje [huːz] huz słuchać
why dlaczego, czemu [wʌɪ] łaj słuchać

Zobacz i pobierz wszystkie 3000 słów (w formacie PDF)>>>