Angielskie słowa. TOP 3000 (Strona 8)

Spis treści

jak wymawiać angielskie słówkaTranskrypcja fonetyczna w języku angielskim - czyli jak wymawiać angielskie słówka >>>

Niektóre symbole
(ts) lub [θ] - wymawiany jak „s” z koniuszkiem języka między zębami
(dz) lub [ð] - wymawiany jak „z” z koniuszkiem języka między zębami.

Angielski Polskie znaczenie Wymowa Dźwięk
rain deszcz [reɪn] rejn słuchać
raise podwyżka, wznosić, podnosić [reɪz] rejz słuchać
range zakres, przedział (np. cen lub temperatur) [reɪn(d)ʒ] rejndż słuchać
rate wskaźnik (np. bezrobocia), współczynnik [reɪt] rejt słuchać
rather raczej, dosyć, całkiem [ˈrɑːðə] r*a(dz)e słuchać
reach osiągać (na drodze rozwoju, np. poziom, etap) [riːtʃ] ricz słuchać
read czytać [riːd] rid słuchać
ready gotowy [ˈrɛdi] r*edi słuchać
real rzeczywisty, realny [riːl] r*iil słuchać
really naprawdę, rzeczywiście [ˈrɪəli] r*yli słuchać
reason powód, przyczyna; rozum, rozsądek [ˈriːz(ə)n] r*iizen słuchać
receive dostawać, dostać, otrzymać [rɪˈsiːv] rys*iiw słuchać
recognize rozpoznać, rozpoznawać [ˈrɛkəgnʌɪz] r*ekognajz słuchać
record pisać, notować; rekord [ˈrɛkɔːd] r*ikood słuchać
red czerwony, rudy [rɛd] red słuchać
remain pozostać, nie zmienić się [rɪˈmeɪn] rim*ejn słuchać
remember pamiętać [rɪˈmɛmbə] rim*embe słuchać
repeat powtarzać [rɪˈpiːt] ryp*it słuchać
reply odpowiedzieć, odpowiedź [rɪˈplʌɪ] ripl*aj słuchać
report raport, sprawozdanie, relacja [rɪˈpɔːt] rip*oot słuchać
represent reprezentować [rɛprɪˈzɛnt] repriz*ent słuchać
respect respekt, szacunek, szanować, poważać [rɪˈspɛkt] risp*ekt słuchać
rest odpoczywać, odpoczynek; reszta [rɛst] rest słuchać
restaurant restauracja [ˈrɛst(ə)rɒnt] r*estrant słuchać
result rezultat [rɪˈzʌlt] riz*alt słuchać
return wracać, powracać; powrót [rɪˈtəːn] rit*een słuchać
rich bogaty [rɪtʃ] rycz słuchać
ride jeździć (na czymś) [rʌɪd] rajd słuchać
right prawa strona, prawidłowy, prawo (do czegoś) [rʌɪt] rajt słuchać
ring pierścionek, obrączka, kółko [rɪŋ] ring słuchać
rise podwyżka, wzrastać [rʌɪz] rajz słuchać
river rzeka [ˈrɪvə] r*iwe słuchać
road droga [rəʊd] rołd słuchać
rock głaz, duży kamień, skała; kołysać; rock (gatunek muzyki) [rɒk] rok słuchać
roll toczyć się, tarzać się; rolka [rəʊl] rol słuchać
room pokój (w hotelu, w domu) [ruːm] rum słuchać
round dookoła, naokoło; runda [raʊnd] rałnd słuchać
rule reguła; rządzić [ruːl] rul słuchać
run biegać [rʌn] ran słuchać
ran biegł [ran] ran słuchać
sad smutny [sad] sad słuchać
sale sprzedaż [seɪl] sejl słuchać
same ten sam, taki sam, tak samo [seɪm] sejm słuchać
saturday sobota [ˈsatədeɪ] s*atedej słuchać
save zachować, oszczędzić; chronić, ratować [seɪv] sejw słuchać
say powiedzieć, mówić [seɪ] sej słuchać
said powiedziany, rzeczony [sɛd] sed słuchać
school szkoła [skuːl] sk*uul słuchać
science nauka [ˈsʌɪəns] s*ajens słuchać
sea morze [siː] s*ii słuchać
season sezon, pora roku [ˈsiːz(ə)n] s*izyn słuchać
seat siedzenie, miejsce, posadzić [siːt] s*iit słuchać
second drugi; sekunda [ˈsɛk(ə)nd] s*ekend słuchać
secret sekretny, sekret [ˈsiːkrɪt] s*ikret słuchać
secretary sekretarz [ˈsɛkrɪt(ə)ri] s*ekriteri słuchać
section sekcja, rozdział [ˈsɛkʃ(ə)n] s*ekszyn słuchać
see widzieć [siː] si słuchać
seem wydawać się, zdawać się [siːm] s*iim słuchać
sell sprzedawać [sɛl] sel słuchać
send posłać, wysłać [sɛnd] send słuchać
sent wysłany [sɛnt] sent słuchać
sense odczucie, poczucie; sens, celowość [sɛns] sens słuchać
sentence zdanie, wyrok, skazywać [ˈsɛnt(ə)ns] s*entens słuchać
separate oddzielny, odrębny [ˈsɛp(ə)rət] seperejt słuchać
september wrzesień [sɛpˈtɛmbə] sept*embe słuchać
serious poważny [ˈsɪərɪəs] s*irijes słuchać
serve obsługiwać, służyć [səːv] s*eew słuchać
service usługa, pomoc [ˈsəːvɪs] s*eewys słuchać
set umieścić, postawić, usytuować; zestaw (np. narzędzi), odbiornik (np. telewizyjny) [sɛt] set słuchać
seven siedem [ˈsɛv(ə)n] s*ewen słuchać
seventeen siedemnaście [sɛv(ə)nˈtiːn] sewent*in słuchać
seventy siedemdziesiąt [ˈsɛv(ə)nti] s*ewenti słuchać
several kilka, parę [ˈsɛv(ə)r(ə)l] s*ewral słuchać
shake potrząsać, wstrząsać [ʃeɪk] szejk słuchać
shall (tworzy czas przyszły) [ʃal] szal słuchać
share podzielić się, dzielić; część [ʃɛː] sz*ee słuchać
sharp ostry; gwałtowny; wyraźny [ʃɑːp] sz*aap słuchać
she ona [ʃiː] szi słuchać
ship statek; wysyłać, dostarczyć [ʃɪp] szyp słuchać
shirt koszula [ʃəːt] sz*eet słuchać
shoe but [ʃuː] szu słuchać
shoot strzelać [ʃuːt] szut słuchać
shop sklep [ʃɒp] szop słuchać
short krótki [ʃɔːt] sz*oot słuchać
should (używane do mówienia o możliwości, że coś się stanie) [ʃʊd] szud słuchać
shoulder bark, ramię [ˈʃəʊldə] sz*olde słuchać
show pokazywać, widowisko, show [ʃəʊ] szoł słuchać
shut zamykać [ʃʌt] szat słuchać
side strona, bok [sʌɪd] sajd słuchać
sight wzrok, patrzenie, widok, dostrzegać [sʌɪt] sajt słuchać
sign znak, oznaka; podpisywać, sygnować [sʌɪn] sajn słuchać
simple prosty [ˈsɪmp(ə)l] sympl słuchać
since od, odkąd [sɪns] syns słuchać
sing śpiewać [sɪŋ] syng słuchać
single jeden, jedyny, pojedynczy [ˈsɪŋg(ə)l] syngl słuchać
sir pan [səː] s*e(r) słuchać
sister siostra [ˈsɪstə] s*yste słuchać
sit siedzieć, usiąść [sɪt] syt słuchać
sat siedział [sat] sat słuchać
situation sytuacja [sɪtjʊˈeɪʃ(ə)n] sitju*ejszyn słuchać

Zobacz i pobierz wszystkie 3000 słów (w formacie PDF)>>>