Angielskie słowa. TOP 3000 (Strona 21)

Spis treści

jak wymawiać angielskie słówkaTranskrypcja fonetyczna w języku angielskim - czyli jak wymawiać angielskie słówka >>>

Niektóre symbole
(ts) lub [θ] - wymawiany jak „s” z koniuszkiem języka między zębami
(dz) lub [ð] - wymawiany jak „z” z koniuszkiem języka między zębami.

Angielski Polskie znaczenie Wymowa Dźwięk
whenever ilekroć, kiedy tylko, kiedykolwiek, kiedy tylko [wɛn'ɛvə] łen*ewe słuchać
willing chęć, ochota, chętny, ochoczy; skwapliwy [ˈwɪlɪŋ] ł*iling słuchać
wine wino [wʌɪn] łajn słuchać
wing skrzydło; błotnik [wɪŋ] łing słuchać
wise rozsądny, mądry [wʌɪz] łajz słuchać
wonder zdumieć się, zdumienie; cud ['wʌndə] ł*ande słuchać
wooden drewniany [’wʊdn] łuden słuchać
wool wełna [wʊl] łul słuchać
worker robotnik, robotnica [ˈwəːkə] ł*о(r)ke słuchać
working praca, pracujący [ˈwəːkɪŋ] ł*о(r)king słuchać
worst to, co najgorsze [wəːst] ł*eest słuchać
worth warty, wartość [wɜ:θ] ł*ee(ts) słuchać
wound rana, ranić [wuːnd] łund słuchać
writer pisarz, pisarka [ˈrʌɪtə] r*ajte słuchać
yard ogród, podwórze; jard (0,9 metra) [jɑːd] j*aad słuchać
yours twój, wasz [jɔːz] j*ooz słuchać
yourself się, siebie, sobie, sam, ty sam [jɔːˈsɛlf] joos*elf słuchać
yourselves się, siebie, sami, wy sami [jɔːˈselvz] joos*elwz słuchać
youth młodość, młodzieniec [juːθ] j*uu(ts) słuchać
zero zero ['zɪərəʊ] z*irou słuchać
a.m. przed południem, rano (np. godzina piąta rano) ej-em słuchać
absent nieobecny ['æbsənt] *ebsent słuchać
absolute absolutny, absolut ['æbsəlu:t] *abselut słuchać
absolutely całkowicie, absolutnie ['æbsə'lu:tli] *abselutli słuchać
acceptance akceptacja [ək'sɛptəns] eks*eptens słuchać
access dostęp ['æksɛs] *akses słuchać
accompany towarzyszyć (komuś), akompaniować [ə'kʌmpəni] ek*ampeni słuchać
accordance zgodność [əˈkɔːd(ə)ns] ek*oodens słuchać
accordingly zgodnie z tym, z tego powodu [ə'kɔ:dɪŋli] ek*oodinli słuchać
accountant księgowy, księgowa [əˈkaʊntənt] ek*auntynt słuchać
accurate dokładny, precyzyjny [ˈakjʊrət] *akjuryt słuchać
ache ból, boleć [eɪk] ejk słuchać
achievement osiągnięcie [əˈtʃiːvm(ə)nt] ecz*iwment słuchać
acid kwas ['æsɪd] *asyd słuchać
actress aktorka [ˈaktrɪs] *aktrys słuchać
adequate adekwatny [ˈadɪkwət] *adikłejt słuchać
adjust przystosowywać się, dopasowywać się [ə'dʒʌst] edż*ast słuchać
admire podziwiać, uwielbiać [ədˈmʌɪə] edm*aie słuchać
admission dostęp, wstęp (możliwość wejścia gdzieś) [əd'mɪʃn] adm*iszyn słuchać
adult dorosły [ əˈdʌlt] ed*alt słuchać
advanced zaawansowany, dla zaawansowanych, postępowy, nowoczesny [adˈvɑːnst] edw*ensd słuchać
adventure przygoda [ədˈvɛntʃə] edw*encze słuchać
advertise reklamować [ˈadvətʌɪz] edw*etajz słuchać
adviser (advisor) doradca, doradczyni, konsultant [ədˈvʌɪzə] edw*ajze słuchać
aged sędziwy, stary, wiekowy [eɪdʒd] *ejdżd słuchać
agricultural rolniczy [aɡrɪˈkʌltʃərəl] agrik*alczee słuchać
agriculture rolnictwo [ˈaɡrɪkʌltʃə] *agrikalcze słuchać
aircraft statek powietrzny, samolot [ˈɛːkrɑːft] *eekraft słuchać
airline linia lotnicza [ˈɛːlʌɪn] *eelajn słuchać
alarm trwoga, alarm [əˈlɑːm] el*aam słuchać
alike podobny, taki sam [əˈlʌɪk] el*ajk słuchać
allowance kieszonkowe, zasiłek; dozwolona ilość; rabat, bonifikata, zniżka [əˈlaʊəns] el*auens słuchać
aloud na głos, głośno [əˈlaʊd] el*aud słuchać
alter zmienić, zmodyfikować, przerobić [ˈɔːltə] *olte słuchać
altogether całkiem, całkowicie, w sumie [ɔːltəˈɡɛðə] oltog*e(dz)e słuchać
amuse zabawić, bawić [əˈmjuːz] amj*uz słuchać
analyse (analyze) analizować [an(ə)lʌɪz] *anelajz słuchać
anniversary rocznica [anɪˈvəːs(ə)ri] aniw*eeseri słuchać
anxiety niepokój [aŋˈzʌɪəti] anz*ajeti słuchać
apologize przepraszać, usprawiedliwiać się [əˈpɒlədʒʌɪz] ep*oledżajz słuchać
apparent oczywisty, widoczny [əˈpar(ə)nt] ep*arent słuchać
apparently widocznie, najwidoczniej [əˈparəntli] ep*arentli słuchać
appreciate doceniać, docenić [əˈpriːʃɪeɪt] apr*isziejt słuchać
arm-chair fotel [ɑːmˈtʃɛː] aam-czee słuchać
armed uzbrojony [ɑːmd] *aamd słuchać
arrow strzałka [ˈarəʊ] *arou słuchać
ash popiół; jesion [aʃ] asz słuchać
aspect aspekt [ˈaspɛkt] *aspekt słuchać
assembly zebranie, zgromadzenie [əˈsɛmbli] es*embli słuchać
assess ocenić, oszacować [əˈsɛs] es*es słuchać
assessment ocena, oszacowanie [əˈsɛsmənt] es*esment słuchać
assist asystować [əˈsɪst] es*yst słuchać
assistance wsparcie, pomoc [əˈsɪst(ə)ns] es*ystens słuchać
assumption przypuszczenie, założenie; objęcie (np. jakiegoś stanowiska) [əˈsʌm(p)ʃ(ə)n] es*ampszyn słuchać
assure zapewniać, upewniać [əˈʃʊə] esz*ue słuchać
atmosphere atmosfera [ˈatməsfɪə] *atmosfie słuchać
attribute atrybut [əˈtrɪbjuːt] etr*ibjut słuchać
automatic automatyczny [ɔːtəˈmatɪk] ootem*atik słuchać
avenue aleja [ˈav(ə)njuː] *awenju słuchać
awake obudzony, obudzić [əˈweɪk] ał*ejk słuchać
award nagroda, nagradzać [əˈwɔːd] eł*ood słuchać
awful okropny, wstrętny, obrzydliwy [ˈɔːfʊl] *ooful słuchać
backward(s) tylny, wsteczny; wspak, za siebie, do tyłu, wstecz [ˈbakwəd] b*akłed słuchać
bake piec (ciasto), wypiek [beɪk] bejk słuchać
ban zakaz, zakazać [ban] ban słuchać
bare obnażony, goły, nagi [bɛː] b*ee słuchać
barely ledwie [ˈbɛːli] b*eely słuchać
bargain układ, umowa; dobry interes [ˈbɑːɡɪn] b*aagin słuchać
barrel baryłka [ˈbar(ə)l] b*arel słuchać
basketball koszykówka [ˈbɑːskɪtbɔːl] b*askytbool słuchać
bathe kąpać [beɪð] bej(dz) słuchać
bay zatoka; ujadanie, wycie [beɪ] bej słuchać
beach plaża [biːtʃ] bicz słuchać
bean ziarnko, fasola; walnąć (uderzyć kogoś czymś w głowę) [biːn] b*iin słuchać
beard broda [bɪəd] b*ied słuchać
beast zwierz [biːst] b*iist słuchać
beef wołowina; pretensja, skarga, narzekać [biːf] b*iif słuchać
beg prosić, błagać [bɛɡ] beg słuchać
bench ławka, ława [bɛn(t)ʃ] bencz słuchać
blackboard tablica (do pisania kredą) [ˈblakbɔːd] bl*akbood słuchać

Zobacz i pobierz wszystkie 3000 słów (w formacie PDF)>>>