Angielskie słowa. TOP 3000 (Strona 19)

Spis treści

jak wymawiać angielskie słówkaTranskrypcja fonetyczna w języku angielskim - czyli jak wymawiać angielskie słówka >>>

Niektóre symbole
(ts) lub [θ] - wymawiany jak „s” z koniuszkiem języka między zębami
(dz) lub [ð] - wymawiany jak „z” z koniuszkiem języka między zębami.

Angielski Polskie znaczenie Wymowa Dźwięk
policy polityka, zasady ['pɒləsi] p*olysi słuchać
politics polityka [ˈpɒlɪtɪks] p*olytiks słuchać
popular popularny ['pɒpjʊlə] p*opjule słuchać
population populacja [ˌpɒpju'leɪʃn] popjul*ejszyn słuchać
positive pozytywny ['pɒzətɪv] p*ozytyw słuchać
post-office urząd pocztowy [poʊst-'ɒfɪs] p*oust-*afys słuchać
potato ziemniak [pəˈteɪt̬oʊ] pot*ejtou słuchać
potential potencjalny, potencjał [pə'tɛnʃl] pot*enszyl słuchać
powerful potężny, silny ['paʊəfl] p*ałeful słuchać
practical praktyczny ['præktɪkl] pr*aktikl słuchać
prefer preferować [prɪ'fɜ:] prif*ee słuchać
president prezydent [ˈprɛzɪd(ə)nt] pr*ezydent słuchać
prime zasadniczy, pierwszy, najważniejszy, najlepszy [praɪm] prajm słuchać
principle zasada, reguła ['prɪnsəpl] pr*insipl słuchać
print druk, drukować [prɪnt] prynt słuchać
prison więzienie [ˈprɪz(ə)n] pr*izn słuchać
prisoner więzień, więźniarka [ˈprɪz(ə)nə] pr*izne słuchać
prize nagroda, wygrana [praɪz] prajz słuchać
process proces ['prəʊsɛs] pr*ołses słuchać
production produkcja, wydajność [prəˈdʌkʃ(ə)n] prod*akszyn słuchać
profession profesja [prə'fɛʃn] prof*eszyn słuchać
progress postęp ['prəʊgrɛs] pr*ołgres słuchać
project projekt, określać, przewidywać ['prɒdʒɛkt] pr*odżekt słuchać
propose proponować [prə'pəʊz] prop*ouz słuchać
protect chronić [prə'tɛkt] prot*ekt słuchać
protection ochrona, zabezpieczenie [prə'tɛkʃn] prot*ekszyn słuchać
protest protest, protestować [ˈprəʊtest] prołtest słuchać
provision świadczenie, dostarczanie; zapasy, prowiant [prə'vɪʒn] prołiżen słuchać
publish publikować ['pʌblɪʃ] pablisz słuchać
queen królowa [kwiːn] kł*iin słuchać
quietly cicho, po cichu, spokojnie [ˈkwaɪətlɪ] kł*ajetli słuchać
rabbit królik [’ræbɪt] r*abyt słuchać
reaction reakcja [ri'ækʃn] ri*ekszyn słuchać
reader czytelnik ['ri:də] r*iide słuchać
reality rzeczywistość [ri'æləti] rij*aleti słuchać
realize zrealizować; uświadomić sobie (coś) ['rɪəlaɪz] r*ielajz słuchać
reference odniesienie, odwołanie, nawiązanie ['rɛfrəns] r*efrens słuchać
register odniesienie, odwołanie, nawiązanie; referencja ['rɛdʒɪstə] r*edżiste(r) słuchać
regular regularny, normalny, zwykły ['rɛgjʊlə] r*egjule słuchać
relief ulga; ukojenie; płaskorzeźba, relief [rɪ'li:f] ril*if słuchać
religion religia [riˈlɪdʒən] rel*idżyn słuchać
religious religijny [rɪˈlɪdʒəs] rel*idżys słuchać
republic republika [rɪˈpʌblɪk] rip*ablik słuchać
resource zasób, źródło [rɪ'zɔ:s] riz*oos słuchać
review rewizja, recenzja, recenzować [rɪ'vju:] riwj*u słuchać
risk ryzyko [rɪsk] risk słuchać
rough szorstki, chropowaty; przybliżony [rʌf] raf słuchać
royal królewski [ˈrɔɪəl] r*ojel słuchać
running biegi, bieganie [’rʌnɪŋ] r*aning słuchać
safe bezpieczny, sejf [seɪf] sejf słuchać
safety nieszkodliwość, bezpieczeństwo ['seɪfti] s*ejfti słuchać
sail żeglować, żagiel [seɪl] sejl słuchać
salt sól [sɔ:lt] solt słuchać
sand piasek [sænd] send słuchać
saving oszczędność ['seɪvɪŋ] s*ejwing słuchać
saw piła, piłować [sɔ:] s*oo słuchać
scene scena [si:n] s*iin słuchać
scientific naukowy [ˌsaɪən'tɪfɪk] sajent*ifik słuchać
scientist naukowiec ['saɪəntɪst] s*ajentist słuchać
score wynik, rezultat; zdobycie punktu (np. w grze) [skɔ:] sko(r) słuchać
screen ekran [skri:n] skrin słuchać
search poszukiwanie, szukać [sɜ:tʃ] s*eecz słuchać
security ochrona, środki bezpieczeństwa, bezpieczeństwo [sɪ'kjʊərəti] sikj*uryti słuchać
series seria ['sɪəri:z] s*ieriiz słuchać
servant posługacz, służący [’sɜːvnt] s*e(r)went słuchać
settle rozstrzygnąć, decydować; osiedlać się, zasiedlać ['sɛtl] setl słuchać
settlement porozumienie, uregulowanie; osada, zasiedlanie [ˈset(ə)lmənt] s*etlment słuchać
sex płeć [seks] seks słuchać
shadow cień ['ʃædəʊ] sz*edoł słuchać
sheep owca [ʃiːp] szip słuchać
shelf szelf, półka [ʃɛlf] szelf słuchać
shell skorupka, łupina [ʃɛl] szel słuchać
shift przesunąć, przestawić [ʃɪft] szift słuchać
shine połysk, błyszczeć [ʃʌɪn] szajn słuchać
shock szok, wstrząs [ʃɒk] szok słuchać
shopping zakupy ['ʃɒpɪŋ] sz*oping słuchać
shot fotka, zdjęcie; strzał [ʃɒt] szot słuchać
shower prysznic; deszcz [ˈʃaʊə] sz*ałe słuchać
signal sygnał ['sɪgnl] s*ygnal słuchać
silver srebro [’sɪlvə] s*ylwe słuchać
simply po prostu, prosto ['sɪmpli] s*ympli słuchać
site miejsce, teren [saɪt] sajt słuchać
skill umiejętność [skɪl] skyl słuchać
smooth gładki, wygładzony, wyrównać, przygładzić [smuːð] smu(dz) słuchać
snake wąż [sneɪk] snejk słuchać
soap mydło [səʊp] soup słuchać
soldier żołnierz [ˈsəʊldʒə] soldże słuchać
somebody ktoś ['sʌmbədi] s*ambadi słuchać
somehow jakoś ['sʌmhaʊ] s*amhał słuchać
somewhere gdzieś ['sʌmwɛə] s*amłee słuchać
southern południowy [ˈsʌð(ə)n] s*au(dz)en słuchać
speaker głośnik; mówca, prelegent ['spi:kə] sp*ikee słuchać
specific szczególny, specyficzny [spəˈsɪfɪk] spes*yfyk słuchać
spell literować; zaklęcie, urok [spɛl] spel słuchać
spirit duch, dusza [ˈspɪrɪt] sp*irit słuchać
sport sport [spɔːt] sp*oot słuchać
stair klatka schodowa, schodek, stopień [stɛː] st*ee słuchać
standard standard, standardowy ['stændəd] st*andeed słuchać
steady regularny, stały, ciągły, jednostajny ['stɛdi] st*edi słuchać
steal kraść, zakradać się [stiːl] st*iil słuchać

Zobacz i pobierz wszystkie 3000 słów (w formacie PDF)>>>