Angielskie słowa. TOP 3000 (Strona 7)

Spis treści

jak wymawiać angielskie słówkaTranskrypcja fonetyczna w języku angielskim - czyli jak wymawiać angielskie słówka >>>

Niektóre symbole
(ts) lub [θ] - wymawiany jak „s” z koniuszkiem języka między zębami
(dz) lub [ð] - wymawiany jak „z” z koniuszkiem języka między zębami.

Angielski Polskie znaczenie Wymowa Dźwięk
notice zauważyć; zawiadomienie, wiadomość [ˈnəʊtɪs] n*ołtys słuchać
november listopad [nə(ʊ)ˈvɛmbə] nouw*embe słuchać
now teraz, natychmiast [naʊ] nał słuchać
number liczba, numer [ˈnʌmbə] n*amber słuchać
o’clock o godzinie (przysłówek dodawany do liczebnika i znamionujący godzinę) [əˈklɒk] okl*ok słuchać
object obiekt [ˈɒbdʒɪkt] *obdżekt słuchać
october październik [ɒkˈtəʊbə] okt*ołbe słuchać
of używane do wskazania, że coś lub ktoś należy lub ma powiązanie [əv] of słuchać
off z daleka, z dala (np. od jakiegoś miejsca); nieobecny (np. w pracy, w szkole); wyłączony [ɒf] of słuchać
offer proponować, oferta, propozycja [ˈɒfə] *ofee słuchać
office biurowiec, biuro [ˈɒfɪs] *ofys słuchać
officer oficer [ˈɒfɪsə] *ofyse słuchać
official oficjalny [əˈfɪʃ(ə)l] of*yszel słuchać
often często [ˈɒf(ə)n] *ofen słuchać
oil olej, olejek, ropa naftowa [ɔɪl] ojl słuchać
old stary [əʊld] *ould słuchać
on na [ɒn] on słuchać
once jeden raz, jednokrotnie [wʌns] łans słuchać
one jeden [wʌn] łan słuchać
only tylko [ˈəʊnli] *ołnli słuchać
open otwarty, otwierać [ˈəʊp(ə)n] *ołpen słuchać
operation operacja [ɒpəˈreɪʃ(ə)n] oper*ejszn słuchać
opinion opinia, zdanie [əˈpɪnjən] op*inien słuchać
opposite naprzeciwko, przeciwieństwo [ˈɒpəzɪt] *opezyt słuchać
or lub, albo, czy [ɔː] *oo słuchać
orange pomarańczowy, pomarańcza [ˈɒrɪndʒ] *oryndż słuchać
order kolejność, porządek, ład; rozkaz, polecenie; zamówienie [ˈɔːdə] *oode słuchać
other drugi, ten drugi (np. But) [ˈʌðə] *a(dz)e słuchać
our nasz [aʊə] *ałe słuchać
out oznacza "poza" [aʊt] ałt słuchać
outside na zewnątrz, poza granicami [aʊtˈsʌɪd] auts*ajd słuchać
over nad, ponad [ˈəʊvə] *ouwe słuchać
own własny [əʊn] ołn słuchać
page strona (w książce, dokumencie) [peɪdʒ] pejdż słuchać
pain ból [peɪn] pejn słuchać
paint farba, malować [peɪnt] pejnt słuchać
pair para, dwójka [pɛː] p*ee słuchać
paper papier [ˈpeɪpə] p*ejper słuchać
park park [pɑːk] p*aak słuchać
part część [pɑːt] p*aat słuchać
party impreza; partia [ˈpɑːti] p*aati słuchać
pass wyminąć, przejść; przekazać [pɑːs] pas słuchać
past przeszłość, były, miniony [pɑːst] past słuchać
patient cierpliwy; pacjent, pacjentka [ˈpeɪʃ(ə)nt] p*ejszynt słuchać
pay płacić [peɪ] pej słuchać
peace pokój, spokój [piːs] p*iis słuchać
pen pióro (do pisania), długopis [pɛn] pen słuchać
pencil ołówek [ˈpɛns(ə)l] p*ensyl słuchać
people ludzie [ˈpiːp(ə)l] p*ipol słuchać
perhaps być może, możliwie [pəˈhaps] peh*aps słuchać
period okres, czas [ˈpɪərɪəd] p*irjed słuchać
person osoba, podmiot [ˈpəːs(ə)n] p*eesen słuchać
pick wybierać, dobierać, zrywać, zbierać (owoce, kwiaty) [pɪk] pik słuchać
picture zdjęcie, fotografia, film, obraz [ˈpɪktʃə] p*ikcze słuchać
piece kawałek [piːs] p*iis słuchać
pink różowy [pɪŋk] pink słuchać
place miejsce, umieścić, położyć [pleɪs] plejs słuchać
plan plan [plan] plan słuchać
plant roślina, fabryka [plɑːnt] plant słuchać
plate talerz, tabliczka, arkusz, płytka [pleɪt] plejt słuchać
play gra, grać [pleɪ] plej słuchać
please proszę [pliːz] pliz słuchać
point punkt, kropka [pɔɪnt] pojnt słuchać
police policja [pəˈliːs] pol*is słuchać
political polityczny [pəˈlɪtɪk(ə)l] pol*itikl słuchać
poor biedny [pɔː] po(r) słuchać
position pozycja [pəˈzɪʃ(ə)n] poz*yszyn słuchać
possible możliwy [ˈpɒsɪb(ə)l] p*osybl słuchać
post poczta [pəʊst] połst słuchać
power moc, siła, energia; władza, kontrola [ˈpaʊə] p*ałe słuchać
practice praktyka [ˈpraktɪs] pr*aktys słuchać
prepare przygotować, przyszykować [prɪˈpɛː] prip*ee słuchać
present prezent, podarować; teraźniejszość, współczesność; przedstawiać, prezentować; obecny (np. w pracy, na lekcji) [ˈprɛz(ə)nt] pr*ezent słuchać
press naciskać, naciśnięcie; prasa [prɛs] pres słuchać
pretty ładny, ładna; całkiem, dosyć [ˈprɪti] pr*yti słuchać
price cena [prʌɪs] prajs słuchać
private prywatny; szeregowy (stopień wojskowy) [ˈprʌɪvət] pr*ajwyt słuchać
probably prawdopodobnie [ˈprɒbəbli] pr*abebli słuchać
problem problem [ˈprɒbləm] pr*oblem słuchać
produce powodować, wywoływać [prəˈdjuːs] prodj*us słuchać
product produkt [ˈprɒdʌkt] pr*odakt słuchać
program(me) program [ˈprəʊgram] pr*ougram słuchać
promise obiecywać, obietnica [ˈprɒmɪs] pr*omys słuchać
prove udowadniać, dowodzić [pruːv] pr*uuw słuchać
provide dostarczać, zapewniać [prəˈvʌɪd] prow*ajd słuchać
public publiczny, ogólny, ludzie, społeczeństwo [ˈpʌblɪk] p*ablik słuchać
pull ciągnąć [pʊl] pul słuchać
pupil uczeń [ˈpjuːpɪl] pj*upyl słuchać
purpose zamiar, cel [ˈpəːpəs] p*eepes słuchać
push pchać, pchnięcie [pʊʃ] pusz słuchać
put postawić, położyć [pʊt] put słuchać
quality jakość, cecha, przymiot [ˈkwɒlɪti] kł*oleti słuchać
quarter ćwierć, jedna czwarta [ˈkwɔːtə] kł*oote słuchać
question pytanie [ˈkwɛstʃ(ə)n] kł*esczen słuchać
quick szybki, szybko [kwɪk] kłik słuchać
quickly szybko [ˈkwɪkli] kł*ikli słuchać
quiet cichy, spokojny, cisza, spokój [ˈkwʌɪət] kł*ajet słuchać
quite całkiem, dość [kwʌɪt] kłajt słuchać
race wyścig; rasa [reɪs] rejs słuchać
radio radio [ˈreɪdɪəʊ] r*ejdiou słuchać

Zobacz i pobierz wszystkie 3000 słów (w formacie PDF)>>>