Angielskie słowa. TOP 3000 (Strona 3)

Spis treści

jak wymawiać angielskie słówkaTranskrypcja fonetyczna w języku angielskim - czyli jak wymawiać angielskie słówka >>>

Niektóre symbole
(ts) lub [θ] - wymawiany jak „s” z koniuszkiem języka między zębami
(dz) lub [ð] - wymawiany jak „z” z koniuszkiem języka między zębami.

Angielski Polskie znaczenie Wymowa Dźwięk
cry płakać, krzyczeć, wołać [krʌɪ] kraj słuchać
cup filiżanka [kʌp] kap słuchać
current obecny, bieżący; prąd [ˈkʌr(ə)nt] k*arent słuchać
cut rozcinać, ciąć, kroić, ukroić [kʌt] kat słuchać
danger niebezpieczeństwo [ˈdeɪn(d)ʒə] d*ejndże słuchać
dark ciemny, ciemność [dɑːk] d*a(r)k słuchać
date data [deɪt] dejt słuchać
daughter córka [ˈdɔːtə] d*oote słuchać
day dzień, doba [deɪ] dej słuchać
dead martwy, nieżywy [dɛd] ded słuchać
deal umowa, układ, porozumienie; współpracować, prowadzić interesy [diːl] d*iil słuchać
dear drogi, szanowny [dɪə] d*ie słuchać
death śmierć [dɛθ] de(ts) słuchać
december grudzień [dɪˈsɛmbə] dis*embe słuchać
decide postanowić, zdecydować [dɪˈsʌɪd] dys*ajd słuchać
decision postanowienie, decyzja [dɪˈsɪʒ(ə)n] des*yżyn słuchać
deep głęboki, głęboko [diːp] dip słuchać
degree stopień, poziom [dɪˈgriː] digr*i słuchać
demand popyt, zapotrzebowanie, żądać, wymagać [dɪˈmɑːnd] dim*and słuchać
department departament, wydział [dɪˈpɑːtm(ə)nt] dip*atment słuchać
describe opisywać [dɪˈskrʌɪb] dyskr*ajb słuchać
desk biurko [dɛsk] desk słuchać
destination miejsce przeznaczenia [ˌdɛstɪˈneɪʃ(ə)n] destin*ejszyn słuchać
detail szczegół; wyczyścić wnętrze samochodu [ˈdiːteɪl] d*itejl słuchać
develop rozwijać, rosnąć [dɪˈvɛləp] dew*elop słuchać
die umrzeć [dʌɪ] daj słuchać
difference różnica [ˈdɪf(ə)r(ə)ns] d*yferens słuchać
different inny, różny, rozmaity [ˈdɪf(ə)r(ə)nt] d*yfrent słuchać
difficult trudny [ˈdɪfɪk(ə)lt] d*ifikelt słuchać
dinner obiad [ˈdɪnə] d*ine słuchać
direct bezpośredni, kierować, zarządzać [dɪˈrɛkt] dajr*ekt słuchać
direction kierunek; kierowanie, kierownictwo [dɪˈrɛkʃ(ə)n] dajr*ekszyn słuchać
discover odkryć, dokonać odkrycia, odnaleźć [dɪˈskʌvə] disk*awe słuchać
discuss dyskutować, omówić [dɪˈskʌs] dysk*as słuchać
distance odległość [ˈdɪst(ə)ns] d*istens słuchać
divide podzielić, dzielić, podział [dɪˈvʌɪd] dyw*ajd słuchać
do wykonywać, robić, czynić [duː] du słuchać
does robi [dʌz] daz słuchać
did zrobił [dɪd] dyd słuchać
done zrobione [dʌn] don słuchać
doctor doktor, lekarz [ˈdɒktə] d*okte słuchać
dog pies [dɒg] dog słuchać
door drzwi [dɔː] d*oo słuchać
doubt wątpliwość, wątpić [daʊt] d*aut słuchać
down w dół, niżej [daʊn] dałn słuchać
draw rysować; remis [drɔː] dr*oo słuchać
dress sukienka, ubierać [drɛs] dres słuchać
drink pić [drɪŋk] drynk słuchać
drive prowadzić (samochód) [drʌɪv] drajw słuchać
driver kierowca [ˈdrʌɪvə] dr*ajwe słuchać
drop upadać, upaść [drɒp] drop słuchać
dry suchy, suszyć [drʌɪ] draj słuchać
during w czasie, podczas [ˈdjʊərɪŋ] dj*uring słuchać
duty obowiązek; opłata celna, cło [ˈdjuːti] dj*uti słuchać
each każdy [iːtʃ] icz słuchać
ear ucho [ɪə] ije(r) słuchać
early wcześnie [ˈəːli] *e(r)li słuchać
earth ziemia, gleba [əːθ] *ee(ts) słuchać
east wschód, wschodni [iːst] *iist słuchać
easy łatwy [ˈiːzi] *izi słuchać
eat jeść [iːt] *iit słuchać
edge krawędź, brzeg, skraj, ostrze [ɛdʒ] edż słuchać
education wykształcenie, edukacja [ɛdjʊˈkeɪʃ(ə)n] edjuk*ejszyn słuchać
effect efekt [ɪˈfɛkt] if*ekt słuchać
effort wysiłek, staranie [ˈɛfət] *efe(r)t słuchać
egg jajko [ɛg] eg słuchać
eight osiem [eɪt] ejt słuchać
eighteen osiemnaście [eɪˈtiːn] ejt*in słuchać
eighty osiemdziesiąt [ˈeɪti] *ejti słuchać
either albo ... albo ... (either... or...) [ˈʌɪðə] *aj(dz)e słuchać
eleven jedenaście [ɪˈlɛv(ə)n] il*ewyn słuchać
else w przeciwnym razie, w przeciwnym wypadku [ɛls] els słuchać
empty pusty [ˈɛm(p)ti] *empti słuchać
end koniec, końcówka [ɛnd] end słuchać
enemy wróg [ˈɛnəmi] *enemi słuchać
engine silnik [ˈɛndʒɪn] *endżin słuchać
engineer inżynier [ɛndʒɪˈnɪə] endżin*ije słuchać
enjoy czerpać z czegoś przyjemność [ɪnˈdʒɔɪ] endż*oj słuchać
enough wystarczająco, dość [ɪˈnʌf] in*af słuchać
enter wejść, wchodzić do [ˈɛntə] *ente słuchać
especially zwłaszcza, szczególnie [ɪˈspɛʃ(ə)li] esp*eszli słuchać
even nawet; równy, równomierny, wyrównany [eɪˈvɛn] iw*en słuchać
evening wieczór [ˈiːv(ə)nɪŋ] *iwning słuchać
event wydarzenie, zdarzenie [ɪˈvɛnt] iw*ent słuchać
ever kiedykolwiek [ˈɛvə] *ewe słuchać
every każdy [ˈɛvri] *ewri słuchać
everybody wszyscy [ˈɛvrɪbɒdi] *ewribadi słuchać
everyone każdy, wszyscy [ˈɛvrɪwʌn] *ewriłan słuchać
everything wszystko [ˈɛvrɪθɪŋ] *ewry(ts)ing słuchać
exam(ination) egzamin; badania [ɪgˌzamɪˈneɪʃ(ə)n] igzamin*ejszen słuchać
example przykład [ɪgˈzɑːmp(ə)l] ikz*ampl słuchać
except oprócz, poza, z wyjątkiem [ɪkˈsɛpt] iks*ept słuchać
excuse wybaczyć, usprawiedliwić, wytłumaczyć; (z czegoś) usprawiedliwiać, zwalniać [ɪkˈskjuːz] ikskj*uz słuchać
exercise gimnastyka; ćwiczenie, praktyka; ćwiczyć [ˈɛksəsʌɪz] *eksesajz słuchać
expect spodziewać się, oczekiwać [ɪkˈspɛkt] iksp*ekt słuchać
expensive drogi [ɪkˈspɛnsɪv] iksp*ensyw słuchać
experience doświadczenie [ɪkˈspɪərɪəns] iksp*iriens słuchać
explain tłumaczyć, objaśniać [ɪkˈspleɪn] iksplejn słuchać
eye oko [ʌɪ] aj słuchać
face twarz, osoba [feɪs] fejs słuchać

Zobacz i pobierz wszystkie 3000 słów (w formacie PDF)>>>