Angielskie słowa. TOP 3000 (Strona 12)

Spis treści

jak wymawiać angielskie słówkaTranskrypcja fonetyczna w języku angielskim - czyli jak wymawiać angielskie słówka >>>

Niektóre symbole
(ts) lub [θ] - wymawiany jak „s” z koniuszkiem języka między zębami
(dz) lub [ð] - wymawiany jak „z” z koniuszkiem języka między zębami.

Angielski Polskie znaczenie Wymowa Dźwięk
everywhere wszędzie, w każdym miejscu ['ɛvriwɛə] *ewryłee słuchać
factor czynnik ['fæktə] f*akte słuchać
fashion moda ['fæʃn] f*aszyn słuchać
finally w końcu, wreszcie ['faɪnəli] f*ajnali słuchać
following następny, następujący ['fɒləʊɪŋ] f*olołing słuchać
feather pióro (ptasie) ['feðə] f*e(dz)e słuchać
failure porażka, niepowodzenie ['feɪljə] f*ejlje słuchać
favour przysługa; przychylność, życzliwość ['feɪvə] f*ejwe słuchać
favourite ulubiony ['feɪvrət] f*ejwrit słuchać
furniture meble ['fə:nɪtʃə] f*eenicze słuchać
fairly raczej, dość; słusznie, sprawiedliwie ['fɛəli] f*eeli słuchać
fellow kolega; chłop, człowiek ['fɛləʊ] f*elou słuchać
feature cecha charakterystyczna, funkcja ['fi:tʃə] f*icze słuchać
former dawny, były ['fɔ:mə] f*oome(r) słuchać
friendly przyjazny, życzliwy ['frɛn(d)li] fr*endli słuchać
frequent częsty ['fri:kwənt] fr*ikłent słuchać
frequently często ['fri:kwəntli] fr*ikłentli słuchać
frighten przerażający, zatrważający, przestraszyć ['frʌɪt(ə)n] fr*ajten słuchać
football piłka nożna; futbol ['fʊtbɔːl] f*utbool słuchać
fighting walki, zamieszki ['fʌɪtɪŋ] f*ajting słuchać
funny śmieszny, zabawny ['fʌni] f*ani słuchać
function funkcja ['fʌŋ(k)ʃ(ə)n] f*ankszyn słuchać
gather zbierać, zebrać się ['gæðə] g*a(dz)e słuchać
garage garaż ['garɑː(d)ʒ] g*eraż słuchać
golden złoty (zrobiony ze złota) ['gəʊld(ə)n] g*oulden słuchać
equal równy, równy sobie ['i:kwəl] *ikłol słuchać
equally równo (w równych ilościach), równie (w równym stopniu), tak samo [ˈiːkw(ə)li] *ikłoli słuchać
evil zło, zły ['i:v(ə)l] *iwil słuchać
easily z łatwością, bez trudu ['i:zɪli] *izili słuchać
economic ekonomiczny ['ikə’nɒmɪk] eken*omyk słuchać
camera aparat fotograficzny ['kæmərə] k*emra słuchać
characteristic cecha charakterystyczna ['kærəktə'rɪstɪk] karakter*istik słuchać
character charakter ['kærəktə] k*arekte(r) słuchać
captain kapitan ['kaptɪn] k*aptyn słuchać
council rada, kolegium ['kaʊnsəl] k*ansyl słuchać
castle zamek (budowla) ['kɑ:sl] k*aasl słuchać
comment komentarz ['kɒmɛnt] k*ament słuchać
competition konkurencja ['kɒmpə'tɪʃn] kompet*yszn słuchać
composition skład (substancji, leku); kompozycja ['kɒmpə'zɪʃn] kompoz*yszyn słuchać
complex złożony; kompleks ['kɒmplɛks] k*ompleks słuchać
conference konferencja ['kɒnfərəns] k*onfrens słuchać
confidence zaufanie, tajemnica; pewność siebie ['kɒnfɪdəns] konfidens słuchać
contact kontakt ['kɒntækt] k*ontakt słuchać
content zawartość, treść ['kɒntɛnt] k*ontent słuchać
conversation rozmowa ['kɒnvə'seɪʃn] konwes*ejszyn słuchać
cotton bawełna ['kɒtən] katn słuchać
curtain zasłona, kotara, kurtyna ['kə:tən] k*eeten słuchać
careful ostrożny ['kɛəfl] k*eeful słuchać
carefully ostrożnie, starannie ['kɛəfli] k*eefly słuchać
chemical chemiczny ['kɛmɪkəl] k*emikl słuchać
kilogram kilogram ['kɪləgræm] k*ilegram słuchać
kilometre kilometr ['kɪləmi:tə] k*ilomite słuchać
curious ciekawy, zaciekawiony ['kjʊəriəs] kj*uries słuchać
classroom sala lekcyjna, klasa ['klɑ:srum] kl*aasrum słuchać
closely blisko, z bliska; стисло ['kləʊsli] kl*ołzli słuchać
clever sprytny, mądry, zdolny ['klɛvə] kl*ewe słuchać
clearly wyraźnie, jasno ['klɪəli] kl*ieli słuchać
credit kredyt ['krɛdɪt] kr*edit słuchać
creature stworzenie, istota ['kri:tʃə] kr*icze słuchać
criminal kryminalny, przestępca ['krɪmɪnəl] kr*iminel słuchać
cupboard szafka kuchenna, kredens ['kʌbəd] k*abeed słuchać
culture kultura; posiew, kultura (np. bakterii, zarazków) ['kʌltʃə] k*alcze słuchać
comfort komfort ['kʌmfət] k*amfet słuchać
comfortable wygodny ['kʌmfətəbl] k*amfetebl słuchać
couple para ['kʌpl] kapl słuchać
courage odwaga ['kʌrɪdʒ] k*arydż słuchać
customer klient; gościu, typ ['kʌstəmə] k*asteme słuchać
cousin kuzyn, kuzynka ['kʌzən] k*azen słuchać
audience publiczność, audytorium; audiencja ['ɔ:djəns] *oodiens słuchać
author autor ['ɔ:θə] *oo(ts)e słuchać
circumstance okoliczność ['sə:kəmstæns] s*eekemstens słuchać
citizen obywatel ['sɪtɪzən] s*ytizen słuchać
civil obywatelski, cywilny ['sɪvil] s*iwyl słuchać
challenge wyzwanie, podważanie, zakwestionowanie ['tʃælɪndʒ] cz*alendż słuchać
chapter rozdział (w książce) ['tʃæptə] cz*apte słuchać
chairman przewodniczący (np. komitetu, organizacji) ['tʃɛəmən] cz*eemen słuchać
female żeński, kobieta, samica (osobnik płci żeńskiej) [’fi:meɪl] f*imejl słuchać
freedom wolność, swoboda [’fri:dəm] fr*idom słuchać
eastern wschodni [’i:stən] *isten słuchać
bury pochować, pogrzebać [`bɛri] b*eri słuchać
artist artysta [atist] *atist słuchać
aunt ciocia, ciotka [ɑːnt] *aant słuchać
band zespół (grupa muzyków); opaska, przepaska [bænd] bend słuchać
bind związać, zawiązywać [baɪnd] bajnd słuchać
bow (1) ukłonić się, ukłon [bau] b*au słuchać
bow (2) łuk (do strzelania); smyczek (do gry na instrumentach smyczkowych) [bou] b*ou słuchać
bedroom sypialnia [bedrum] b*edrum słuchać
bone kość, ość (rybia) [bəʊn] bołn słuchać
bell dzwon, dzwonek [bɛl] bel słuchać
belt pasek [bɛlt] belt słuchać
bend schylać się, zginać, zagięcie, zgięcie [bɛnd] bend słuchać
burst pęknięcie, wybuch [bɜ:st] be(r)st słuchać
birth narodziny [bɜ:θ] b*ee(ts) słuchać
behave zachowywać się [bɪ'heɪv] bih*ejw słuchać
behaviour zachowanie [bɪ'heɪvjə] bih*ejwie słuchać
belief przekonanie, wierzenie [bɪ'li:f] bil*iif słuchać
beside obok (czegoś), koło (czegoś), przy (czymś) [bɪ'saɪd] bis*ajd słuchać
besides ponadto, poza tym [bɪ'saɪdz] bis*ajds słuchać
beneath pod, poniżej [bɪˈni:θ] bin*ii(ts) słuchać
beer piwo [bɪə] b*ie słuchać

Zobacz i pobierz wszystkie 3000 słów (w formacie PDF)>>>