Angielskie słowa. TOP 3000 (Strona 11)

Spis treści

jak wymawiać angielskie słówkaTranskrypcja fonetyczna w języku angielskim - czyli jak wymawiać angielskie słówka >>>

Niektóre symbole
(ts) lub [θ] - wymawiany jak „s” z koniuszkiem języka między zębami
(dz) lub [ð] - wymawiany jak „z” z koniuszkiem języka między zębami.

Angielski Polskie znaczenie Wymowa Dźwięk
wide szeroki [wʌɪd] łajd słuchać
wife żona [wʌɪf] łajf słuchać
wild dziki [wʌɪld] łajld słuchać
will będzie (używane do tworzenia form czasu przyszłego) [wɪl] łyl słuchać
win wygrać [wɪn] łyn słuchać
wind wiatr [wɪnd] łynd słuchać
window okno [ˈwɪndəʊ] ł*indoł słuchać
winter zima [ˈwɪntə] ł*inter słuchać
wish życzenie, życzyć sobie [wɪʃ] łysz słuchać
with z (kimś, czymś) [wɪð] ły(dz) słuchać
within wewnątrz, w obrębie, w środku [wɪðˈɪn] ły(dz)*yn słuchać
without bez (kogoś, czegoś), na zewnątrz [wɪðˈaʊt] ły(dz)*aut słuchać
woman / women kobieta [ˈwʊmən] ł*omen słuchać
wonderful cudowny, wspaniały [ˈwʌndəfʊl] ł*onderful słuchać
wood drewno [wʊd] łud słuchać
word słowo [wəːd] ł*eed słuchać
work pracować, praca [wəːk] łook słuchać
world świat [wəːld] ł*eeld słuchać
worry martwić się, niepokoić [ˈwʌri] ł*ori słuchać
would (czasownik modalny używany do opisywania czyichś zamiarów w przeszłości) [wʊd] łud słuchać
write pisać, napisać [rʌɪt] rajt słuchać
wrote napisał [rəʊt] rołt słuchać
wrong błędny, nieprawidłowy [rɒŋ] rong słuchać
year rok [jɪə] j*ie słuchać
yellow żółty [ˈjɛləʊ] j*elou słuchać
yes tak [jɛs] jes słuchać
yesterday wczoraj [ˈjɛstədeɪ] j*estedej słuchać
yet już, jeszcze, jak dotąd [jɛt] jet słuchać
you ty [juː] ju słuchać
young młody [jʌŋ] jang słuchać
your twój, wasz [jɔː] jo(r) słuchać
absence nieobecność, brak ['æbsəns] *ebsens słuchać
accident awaria, katastrofa, wypadek ['æksɪdənt] *aksydent słuchać
active aktywny, czynny ['æktɪv] *aktiw słuchać
actual rzeczywisty, faktyczny ['æktʃuəl] *akczuol słuchać
actually naprawdę, właściwie, prawdę mówiąc ['æktʃuəli] *akczuoli słuchać
annual coroczny, doroczny ['ænjuəl] *anjuel słuchać
angle kąt ['æŋgl] engl słuchać
application wniosek; aplikacja ['æplɪ'keɪʃn] aplik*ejszn słuchać
attitude nastawienie, stosunek (do czegoś) ['ætitju:d] *atitjud słuchać
average przeciętny, średni; uśredniać, wyliczać średnią ['ævərɪdʒ] *ewrydż słuchać
actor aktor ['ak-tər] *ektor słuchać
anger rozzłoszczony, złość ['aŋ-gər] *enge słuchać
afterward potem, później, następnie ['ɑ:ftəwəd] *aftełeed słuchać
argue sprzeczać się; argumentować ['ɑ:gju:] *aagju słuchać
argument argument; kłótnia, sprzeczka ['ɑ:gjumənt] *aagjument słuchać
badly źle, kiepsko ['bædli] b*adly słuchać
background tło ['bækgraʊnd] b*ekgraund słuchać
balance równowaga, balans ['bæləns] b*alens słuchać
borrow pożyczać, zapożyczać ['bɒrəʊ] b*orou słuchać
basis podstawa, baza ['beɪsɪs] b*ejsys słuchać
basket koszyk ['beskit] b*askyt słuchać
bath-room łazienka [bɑːθ-ru:m] ba(ts)rum słuchać
bath wanna [bɑːθ] ba(ts) słuchać
benefit korzyść, pożytek ['bɛnɪfɪt] b*enefyt słuchać
being istnienie, byt ['bi:iŋ] b*iing słuchać
billion miliard (USA), bilion (UK) ['bɪljən] b*ilien słuchać
bitter gorzki; dotkliwy (np. porażka, cios) ['bɪtə] b*yte słuchać
businessman biznesmen ['bɪznɪsmən] b*yznesmen słuchać
beauty piękno, uroda ['bjuti] bj*uti słuchać
border granica ['bɔ:də] b*oode słuchać
broken rozbity, potłuczony ['brəʊkən] br*oukn słuchać
bicycle rower ['bʌɪsɪkəl] b*ajsykl słuchać
button guzik; klawisz; przycisk (w programie komputerowym) ['bʌtn] batn słuchać
damage uszkodzenie; szkoda ['dæmɪdʒ] d*emydż słuchać
darkness ciemność, mrok ['dɑ:knəs] d*aaknes słuchać
document dokument ['dɒkjumənt] d*okjument słuchać
daily dzienny, codzienny ['deɪli] d*ejli słuchać
dangerous niebezpieczny ['deɪndʒərəs] d*ejndżerys słuchać
data dane ['deɪtə] d*ejta słuchać
dirty brudny, ubrudzić ['də:ti] d*e(r)ti słuchać
difficulty trudności ['dɪfɪklti] d*ifikalti słuchać
dictionary słownik ['dɪkʃənri] d*ikszeneri słuchać
distant daleki, odległy ['dɪstənt] d*ystant słuchać
district dzielnica, część miasta, rejon ['dɪstrɪkt] d*ystrykt słuchać
drawing rysunek ['drɔːɪŋ] dr*ołing słuchać
double podwójny ['dʌbl] dabl słuchać
dozen tuzin (12 sztuk) ['dʌzn] dazn słuchać
generation pokolenie ['dʒɛnə'reɪʃn] dżener*ejszyn słuchać
generally generalnie, ogólnie, zwykle ['dʒɛnrəli] dż*enreli słuchać
gentle delikatny, łagodny, subtelny ['dʒɛnt(ə)l] dż*entl słuchać
gentleman dżentelmen ['dʒɛnt(ə)lmən] dż*entlmen słuchać
agency agencja ['eɪdʒənsi] *eidżensi słuchać
agent agent; czynnik ['eɪdʒənt] *eidżent słuchać
ancient starożytny ['eɪnʃənt] *ejnszent słuchać
elephant słoń ['elɪfənt] elefent słuchać
excellent doskonały, znakomity; Świetnie! ['ɛksələnt] *ekselent słuchać
expert ekspert ['ɛkspɜ:t] *ekspeet słuchać
explanation wyjaśnienie, objaśnienie ['ɛksplə'neɪʃn] eksplen*ejszyn słuchać
export eksport ['ɛkspɔ:t] *ekspoot słuchać
extra dodatkowy, w większej ilości (np. pieniądze, ostrożność) ['ɛkstrə] *ekstra słuchać
element część, pierwiastek, element ['ɛlɪmənt] *eliment słuchać
energy energia ['ɛnədʒi] *eneedżi słuchać
anyway w każdym razie, tak czy tak ['ɛniweɪ] *eniłej słuchać
anywhere gdziekolwiek ['ɛniwɛə] *eniłee słuchać
anybody ktoś, ktokolwiek [ɛnɪbɒdi] *enibadi słuchać
entrance wejście, wjazd, wstęp ['ɛntrəns] *entrens słuchać
envelope koperta, powłoka ['ɛnvələʊp] enweloup słuchać
estimate szacować, oceniać ['ɛstɪmət] *estimet słuchać
evidence dowody ['ɛvɪdəns] *ewidens słuchać

Zobacz i pobierz wszystkie 3000 słów (w formacie PDF)>>>