Angielskie słowa. TOP 3000 (Strona 1)

Spis treści

jak wymawiać angielskie słówkaTranskrypcja fonetyczna w języku angielskim - czyli jak wymawiać angielskie słówka >>>

Niektóre symbole
(ts) lub [θ] - wymawiany jak „s” z koniuszkiem języka między zębami
(dz) lub [ð] - wymawiany jak „z” z koniuszkiem języka między zębami.

Angielski Polskie znaczenie Wymowa Dźwięk
a (przedimek nieokreślony używany z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, których wymowa zaczyna się od spółgłoski) [eɪ] e słuchać
able zdolny (do czegoś), mający umiejętność (robienia czegoś) [ˈeɪb(ə)l] ejbl słuchać
about o (kimś, czymś); około, mniej więcej [əˈbaʊt] eb*ałt słuchać
above nad, powyżej, u góry, wysoko [əˈbʌv] eb*aw słuchać
accept przyjąć, przyjmować, zaakceptować, akceptować [əkˈsɛpt] eks*ept słuchać
account raport, sprawozdanie; konto, rachunek (w banku), konto (w systemie komputerowym) [əˈkaʊnt] ek*aunt słuchać
across przez, poprzez, w poprzek [əˈkrɒs] akr*os słuchać
act czyn, działanie, działać [akt] akt słuchać
action akcja, działanie, czyn, czynność [ˈakʃ(ə)n] *akszyn słuchać
activity aktywność, działanie [akˈtɪvɪti] akt*iwyti słuchać
add dodawać [ad] ed słuchać
address adres [əˈdrɛs] edr*es słuchać
afraid przestraszony, wystraszony [əˈfreɪd] efr*ejd słuchać
after po, za (np. dzień za dniem) [ˈɑːftə] *afte słuchać
afternoon popołudnie [ɑːftəˈnuːn] aften*un słuchać
again znowu [əˈgɛn] eg*en słuchać
against przeciwko, przeciw [əˈgɛnst] eg*enst słuchać
age wiek, epoka, starzeć się [eɪdʒ] ejdż słuchać
ago temu (np. 2 godziny temu) [əˈgəʊ] eg*oł słuchać
agree zgadzać się, przyznawać rację, uzgadniać (podjąć wspólnie decyzję) [əˈgriː] egr*i słuchać
ahead z przodu, przed kimś [əˈhɛd] eh*ed słuchać
air powietrze [ɛː] e(r) słuchać
airplane samolot [ˈɛːpleɪn] *eeplejn słuchać
all wszystkie, wszyscy [ɔːl] ol słuchać
allow pozwalać, zezwalać [əˈlaʊ] el*ał słuchać
almost prawie, niemal, nieomal, mało co [ˈɔːlməʊst] *olmołst słuchać
alone sam, sama, samotny, samotna [əˈləʊn] el*ołn słuchać
along naprzód, dalej (o czymś poruszającym się do przodu), wzdłuż [əˈlɒŋ] el*ong słuchać
already już, poprzednio [ɔːlˈrɛdi] olr*edi słuchać
also również, także, ponadto [ˈɔːlsəʊ] *olsou słuchać
although mimo że, pomimo że [ɔːlˈðəʊ] ol(dz)*ou słuchać
always zawsze [ˈɔːlweɪz] *olłejz słuchać
among pośród, wśród, między [əˈmʌŋ] em*on słuchać
amount ilość, liczba, wielkość, wynosić (jakąś łączną wartość) [əˈmaʊnt] am*aunt słuchać
an przedimek nieokreślony używany z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, których wymowa zaczyna się od samogłoski (np. apple, hour) [an] en słuchać
and i (np. w "on i ona") [ənd] end słuchać
angry zły, rozzłoszczony [ˈaŋgri] *engri słuchać
animal zwierzę [ˈanɪm(ə)l] *enymal słuchać
another inny, innym (np. "innym razem") [əˈnʌðə] en*a(dz)e słuchać
answer odpowiedź, odpowiedzieć [ˈɑːnsə] *anse słuchać
any dowolny, jakikolwiek [ˈɛni] *eny słuchać
anyone ktoś, ktokolwiek [ˈɛnɪwʌn] *eniłan słuchać
anything coś, cokolwiek [ˈɛnɪθɪŋ] *enifyng słuchać
appear wydawać się, jawić się [əˈpɪə] ep*ie słuchać
apple jabłko [ˈap(ə)l] epl słuchać
approach zbliżać się, podchodzić (do czegoś), podejście, metoda (sposób robienia czegoś) [əˈprəʊtʃ] apr*oucz słuchać
april kwiecień [ˈeɪpr(ɪ)l] *ejpril słuchać
area obszar, rejon [ˈɛːrɪə] *arje słuchać
arm ręka (ramię), rękaw; zbroić, uzbrajać [ɑːm] *a(r)m słuchać
arms broń, uzbrojenie [ɑːmz] *a(r)mz słuchać
army armia [ˈɑːmi] *a(r)mi słuchać
around około, mniej więcej, wokół, w pobliżu [əˈraʊnd] er*aund słuchać
arrive przybyć, przyjechać [əˈrʌɪv] er*ajw słuchać
art sztuka [ɑːt] a(r)t słuchać
article artykuł (w gazecie, czasopiśmie); przedmiot, rzecz [ˈɑːtɪk(ə)l] *aatikl słuchać
as jak, tak jak (np. "jak widzisz", "jak zwykle") [az] az słuchać
ask pytać, zadać pytanie, prosić (np. o pomoc, radę) [ɑːsk] ask słuchać
at w, przy, na [at] et słuchać
attack atak, napad [əˈtak] et*ak słuchać
attempt próbować, usiłować, próba, usiłowanie [əˈtɛm(p)t] et*empt słuchać
attention uwaga [əˈtɛnʃ(ə)n] et*enszen słuchać
august sierpień [ˈɔːgəst] *oogest słuchać
autumn jesień [ˈɔːtəm] *ootem słuchać
away daleko, z daleka [əˈweɪ] eł*ej słuchać
back tylny, tył, tylna część; wstecz, temu (np. "to zdarzyło się 5 lat temu") [bak] bak słuchać
bad niedobry, kiepski [bad] bad słuchać
bag torba, torebka, worek [bag] bag słuchać
ball piłka, kulka; bal, zabawa [bɔːl] b*ool słuchać
bank bank [baŋk] benk słuchać
bar pub, bar, knajpa [bɑː] ba(r) słuchać
base podstawa, baza [beɪs] bejs słuchać
basic podstawowy, fundamentalny, zasadniczy [ˈbeɪsɪk] b*ejsyk słuchać
be (am, been, were, are, was, is) być [biː] bi słuchać
bear niedźwiedź, niedźwiedzica; ponieść, ścierpieć (coś), znieść (coś) [bɛː] b*ee słuchać
beautiful piękny [ˈbjuːtɪfʊl] bj*utiful słuchać
because ponieważ, dlatego że, bo [bɪˈkɒz] bik*oz słuchać
become stać się, zostać [bɪˈkʌm] bik*am słuchać
bed łóżko [bɛd] bed słuchać
before przed, zanim [bɪˈfɔː] bif*oo słuchać
begin zaczynać się [bɪˈgɪn] byg*yn słuchać
began rozpoczął się [bɪˈɡan] big*an słuchać
beginning początek, rozpoczęcie [bɪˈgɪnɪŋ] big*ining słuchać
behind z tyłu, za (czymś, np. kryć się) [bɪˈhʌɪnd] bih*ajnd słuchać
believe wierzyć, uwierzyć [bɪˈliːv] byl*iw słuchać
belong mieć swoje miejsce, należeć, przynależeć [bɪˈlɒŋ] bel*ong słuchać
below pod (czymś), poniżej (czegoś) [bɪˈləʊ] bel*ou słuchać
best najlepszy, najlepsze [bɛst] best słuchać
better lepszy, lepiej [ˈbɛtə] b*ete słuchać
between pomiędzy, między [bɪˈtwiːn] bytł*in słuchać
beyond za (czymś), po drugiej stronie (czegoś), dalej [bɪˈjɒnd] bij*ond słuchać
big duży, ważny, istotny, wielki [bɪg] big słuchać
bill rachunek (za jakąś usługę); projekt ustawy; afisz, plakat [bɪl] bil słuchać
bird ptak [bəːd] be(r)d słuchać
birthday urodziny (dzień urodzin) [bɜ:θdei] b*e(ts)dej słuchać
bit część, kawałek, kąsek; bit (cyfra w dwójkowym systemie liczbowym) [bɪt] byt słuchać
black czarny [blak] blek słuchać
block blok, bryła, kloc; zablokować, zatarasować [blɒk] blok słuchać
blood krew [blʌd] blad słuchać
blow wiać, dmuchać [bləʊ] bloł słuchać
blue niebieski, siny [bluː] blu słuchać
board deska, deseczka, płyta; rada, komisja, zarząd; wsiadać (do autobusu, pociągu, samolotu) [bɔːd] b*ood słuchać

Zobacz i pobierz wszystkie 3000 słów (w formacie PDF)>>>