Angielskie słowa. TOP 3000 (Strona 15)

Spis treści

jak wymawiać angielskie słówkaTranskrypcja fonetyczna w języku angielskim - czyli jak wymawiać angielskie słówka >>>

Niektóre symbole
(ts) lub [θ] - wymawiany jak „s” z koniuszkiem języka między zębami
(dz) lub [ð] - wymawiany jak „z” z koniuszkiem języka między zębami.

Angielski Polskie znaczenie Wymowa Dźwięk
club klub [klʌb] klab słuchać
climb wspinać się, wdrapywać się, wspinaczka [klʌɪm] klajm słuchać
coal węgiel [koul] kołl słuchać
coast wybrzeże [koust] kołst słuchać
corn kukurydza; zboże [kɔ:n] k*oon słuchać
coin moneta [kɔɪn] kojn słuchać
crack pękać, rozłupać, strzaskać [kræk] krak słuchać
crash rozbić, rozbijać [kræʃ] krasz słuchać
crime przestępczość, przestępstwo [kraɪm] krajm słuchać
crop plon, zbiory, uprawa (uprawiane rośliny) [krɒp] krop słuchać
cream śmietana, krem [kri:m] krim słuchać
create stworzyć, tworzyć [kri'eɪt] kri*ejt słuchać
authority władza, zwierzchnictwo; autorytet [ɔ:'θɒrəti] o(ts)*oryti słuchać
alternative alternatywny, alternatywa [ɔ:l'tɜ:nətɪv] olt*eenetiw słuchać
cell komórka [sɛl] sel słuchać
cigarette papieros [sɪɡəˈrɛt] siger*et słuchać
chain łańcuch; zakuć, skuć [tʃeɪn] czejn słuchać
cheque czek [tʃɛk] czek słuchać
chest klatka piersiowa; skrzynia [tʃɛst] czest słuchać
chief główny, naczelny [tʃi:f] cz*iif słuchać
choice wybór [tʃɔɪs] czojs słuchać
construction konstrukcja, budowa [kən'strʌkʃn] kenstr*akszyn słuchać
battle bitwa [ˈbat(ə)l] batl słuchać
beat bić, pobić; rytm, takt [biːt] b*iit słuchać
ad reklama [əd] ed słuchać
airport lotnisko [ˈɛːpɔːt] *eepot słuchać
item pozycja, punkt; rzecz; artykuł ['aɪtəm] *ajtem słuchać
obvious oczywisty, ewidentny ['ɒbviəs] *obwies słuchać
obviously oczywiście ['ɒbviəsli] *obwiesli słuchać
honour zaszczyt ['ɒnə] *one słuchać
honest uczciwy ['ɒnɪst] *onist słuchać
journey podróż ['dʒɜ:ni] dż*eeni słuchać
judgement osąd, ocena sytuacji, orzeczenie, wyrok ['dʒʌdʒmənt] dż*adżment słuchać
justice sprawiedliwość, wymiar sprawiedliwości ['dʒʌstɪs] dż*astys słuchać
owner właściciel ['əʊnə] *ołne słuchać
grandfather dziadek ['gran(d)fɑːðə] gr*anfa(dz)e słuchać
grandmother babcia ['gran(d)mʌðə] gr*anma(dz)e słuchać
granddaughter wnuczka ['grandɔːtə] gr*andote słuchać
grandson wnuk ['ɡræn(d)sʌn] gr*anson słuchać
habit nawyk, przyzwyczajenie ['hæbɪt] h*abit słuchać
handle klamka, rączka, uchwyt ['hændl] hendl słuchać
hire wynająć ['haɪə] h*aje słuchać
highly wysoce, w wysokim stopniu, bardzo ['haɪli] h*ajli słuchać
hardly ledwo, prawie nie ['hɑ:dli] h*ardli słuchać
illness choroba ['ɪlnəs] *ilnes słuchać
impact wpływ; siła uderzenia, zderzenie ['ɪmpækt] *impakt słuchać
indicate wskazywać, sygnalizować ['ɪndɪkeɪt] *indikejt słuchać
influence wpływ, oddziaływanie ['ɪnfluəns] *influens słuchać
income dochód, dochody ['ɪnkʌm] *inkam słuchać
instance przypadek, przykład; instancja ['ɪnstəns] *instans słuchać
institute instytut ['ɪnstɪtju:t] *ynstytjut słuchać
instrument narzędzie, instrument ['ɪnstrəmənt] *instrument słuchać
latter ten drugi, ten ostatni ['lætə] l*ate słuchać
likely prawdopodobny, przypuszczalny ['laɪkli] l*ajkli słuchać
leather skóra (materiał) ['leðə] l*e(dz)e słuchać
labour praca ['leɪbə] l*ejbe słuchać
lower dolny, niższy ['ləʊə] l*ołe słuchać
leading czołowy, wybitny ['li:dɪŋ] l*iiding słuchać
legal legalny ['li:gl] l*iigl słuchać
living żywy, żyjący; środki utrzymania, koszty życia ['lɪvɪŋ] l*iwing słuchać
lawyer prawnik, prawniczka ['lɔːjə] l*oje słuchać
lucky szczęśliwy, mający szczęście ['lʌki] l*aki słuchać
lovely śliczny, piękny ['lʌvli] l*awli słuchać
magazine czasopismo; magazyn ['mægə'zi:n] m*ageziin słuchać
manner sposób, maniera ['mænə] m*ane słuchać
manage kierować, zarządzać ['mænɪdʒ] m*enydż słuchać
manager menedżer ['mænɪdʒə] m*enydżer słuchać
management zarząd, kierownictwo ['mænɪdʒmənt] m*anydżment słuchać
marriage ślub, małżeństwo ['mærɪdʒ] m*erydż słuchać
marry poślubiać, ożenić się, wyjść za mąż ['mari] m*ari słuchać
married żonaty, zamężna ['marɪd] m*aryd słuchać
master gospodarz, pan, władca ['mɑ:stə] m*aster słuchać
modest skromny ['mɒdɪst] m*adyst słuchać
major główny, ważny; major ['meɪdʒə] m*ejdżer słuchać
mainly głównie ['meɪnli] m*ejnli słuchać
metal metal ['metl] m*etl słuchać
murder morderstwo, zamordować ['mə:də] m*eede słuchać
mostly przeważnie, najbardziej ['məʊstli] m*oustli słuchać
motion ruch ['məʊʃn] m*ołszn słuchać
memory pamięć ['mɛməri] m*emeri słuchać
mention nadmieniać, wzmianka ['mɛnʃn] m*enszyn słuchać
method metoda ['mɛθəd] m*e(ts)ed słuchać
medium średni; medium, środek (np. Komunikacji) ['mi:diəm] m*idiem słuchać
meaning znaczenie, sens ['mi:nɪŋ] m*ining słuchać
merely zaledwie, jedynie, tylko ['mɪəli] m*ieli słuchać
movement ruch ['mu:vmənt] m*uwment słuchać
neighbourhood sąsiedztwo, okolica ['neɪbəhʊd] n*ejborhud słuchać
needle igła ['ni:dl] n*idl słuchać
nuclear jądrowy, nuklearny ['nju:kliə] nj*uklije słuchać
ordinary zwyczajny ['ɔ:dnəri] *odineri słuchać
passage przechodzenie, przejeżdżanie; ustęp, fragment ['pæsɪdʒ] p*asydż słuchać
pattern wzór, deseń; szablon ['pætn] patn słuchać
partly częściowo ['pɑ:tli] p*aatli słuchać
payment płacenie, opłacenie ['peɪmənt] p*ejment słuchać
plenty mnóstwo, dużo, wiele ['plɛnti] pl*enti słuchać
profit zysk ['prɒfɪt] pr*ofyt słuchać
proper właściwy, odpowiedni ['prɒpə] pr*ope słuchać
properly odpowiednio, jak należy ['prɒpəli] pr*opeli słuchać
property własność, właściwość ['prɒpəti] pr*opety słuchać
pressure nacisk, presja ['prɛʃə] pr*esze słuchać

Zobacz i pobierz wszystkie 3000 słów (w formacie PDF)>>>